Subsidie aanvragen

Vul alle velden in. Als dat niet hoeft staat het erbij.

  1. Stap 1 van 3: Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 3: Controleer uw gegevens
  3. Stap 3 van 3: Voltooid
Doet u deze aanvraag namens een stichting of vereniging?
Gegevens organisatie
Rechtspersoonlijkheid
Is dit het postadres?
Contactpersoon
Gegevens aanvrager
Vraagt u voor het eerst subsidie aan?
Voeg een kopie van een bankafschrift toe, waarop de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer vermeld staan. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
Is het rekeningnummer gewijzigd sinds een vorige subsidieaanvraag?
Voeg een kopie van een bankafschrift toe, waarop de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer vermeld staan. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
Wat voor subsidie wilt u aanvragen?
Subsidie voor Heemkundige en historische musea
Op welke dagen is het museum het komende jaar geopend?
Welke wisselexposities heeft u gepland? Beschrijf per expositie de titel, het thema, datum, doelgroep en met welke samenwerkingspartners.
Voeg eventueel een bijlage bij. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
Evenementensubsidie
Voeg een project- of activiteitenplan toe met een omschrijving van: de activiteiten, programma en locatie, de resultaten en doelstellingen, de doelgroepen, de samenwerkingspartners en voeg een communicatieplan toe. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Monumentensubsidie
Gegevens monument
Wat is de lokale en kadastrale aanduiding van het monumentale pand?
Kadastraal bekend gemeente en sectieletter en nr(s).
Uitvoerder werkzaamheden
Geef aan wie de werkzaamheden voor meer dan 50% uitvoert.
Bijlagen
Voeg een restauratieplan toe met een overzicht van de geplande werkzaamheden, omschrijving van de resultaat en een nauwkeurige technische omschrijving. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Voeg een tekening van de bestaande en nieuwe situatie toe met de te gebruiken materialen (schaal 1:100). Op de tekening staat een plattegrond van alle verdiepingen, met indeling van de ruimtes, de lengte- en dwarsdoorsneden en inrichting van de toiletten. Ook moet de situatie van het perceel worden aangegeven, met de aanduiding van de noordpijl en belendende bebouwing (schaal 1:1.000). Als de fundering, binnen- of buitenmuren worden gewijzigd, geef de profielen aan (schaal 1:200). Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Een kopie van de verleende omgevingsvergunning. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Subsidie onderwijs
Voeg een activiteitenplan toe. Beschrijf de inhoud van het project met een overzicht van de activiteiten, doelstelling, doelgroep, planning en organisatie. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf docx odt xls xlsx.
Geef aan op welke manier u samenwerkt met partners of collega-instellingen.
Sportsubsidie
Onderwerp activiteit
Geef een toelichting op de activiteiten die u gaat organiseren. Of voeg een activiteitenplan als bijlage toe.
Voeg een activiteitenplan toe. Geef per activiteit aan de datum, doelgroep en met welke organisaties u eventueel samenwerkt. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Welke doelstelling is opgenomen in de statuten?
Voeg een kopie van de statuten van de vereniging toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Geef aan op welke manier u samenwerkt met partners of collega-instellingen.
Subsidie Stedelijke herdenkingen en plechtigheden
Voeg een project- of activiteitenplan toe met een omschrijving van: de activiteiten, programma en locatie, de resultaten en doelstellingen, de doelgroepen, de samenwerkingspartners en voeg een communicatieplan toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Subsidie voor het sociaal domein
Selecteer het thema waar de activiteit aan bijdraagt.
Aan welk maatschappelijk probleem uit het beleidskader draagt de activiteit bij?
Hoe groot is de doelgroep en waar bestaat de doelgroep uit?
Hoeveel van de personen uit de doelgroep worden bereikt en hoe wordt dit gemeten?
Wat doen de mensen uit de doelgroep zelf om het doel te behalen? Wat is het resultaat daarvan?
Welke extra waarde voegen professionals toe aan wat mensen zelf al doen?
Op welke wijze wordt een beroep op klanten en hun sociaal netwerk gedaan? Hoe helpen professionals dit netwerk te versterken?
Hoe wordt inzicht gegeven in de activiteiten en resultaten van professionals?
Hoe wordt een beroep gedaan op vrijwilligers en andere mensen die kunnen bijdragen?
Welke organisaties dragen bij aan het behalen van het resultaat en waarom zijn dit de juiste organisaties?
Hoe wordt de tevredenheid van klanten, het sociaal netwerk, professionals, vrijwilligers, financiers en andere belanghebbenden in beeld gebracht?
Hoe worden de inzichten die dit oplevert gedeeld?
Waarom en hoe wordt met de activiteiten bespaard op kosten maatwerk?
Voeg eventueel een begroting toe. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Investeringsregeling buitensportaccommodaties
Heeft u een eigen accommodatie?
Wat wilt u doen?
Voeg eventueel nog een bijlage toe bij uw aanvraag. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Wijk- en dorpsraden
Algemeen
Vul het aangeleverde subsidieaanvraagformulier wijk- en dorpsraden 2022 in en voeg het toe aan deze digitale aanvraag. Het formulier kunt u ook opvragen bij de sociaal wijkbeheerder. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
Subsidie voor dierenweides
Vul het aangeleverde subsidieaanvraagformulier dierenweides 2022 in en voeg het toe aan deze digitale aanvraag. Het formulier kunt u ook opvragen via subsidieloket@breda.nl
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Voeg de eindbalans en/of jaarrekening van de stichting toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Voeg een gespecificeerde begroting en dekkingsplan toe van de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt. Geef duidelijk aan wat uw eigen bijdrage is en welke inkomsten u eventueel verwacht. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Voeg eventueel nog een bijlage toe bij uw aanvraag. Let op: Het gebruik van leestekens in de naam van de bijlagen is niet mogelijk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx.
Geef eventueel nog een toelichting op uw subsidie-aanvraag.