Referendum Vrijgeven Winkeltijden

De partijen SP en BOB zijn begonnen met het ophalen van ondersteuningsverklaringen om een inleidend verzoek te kunnen indienen voor een gemeentelijk referendum over het vrijgeven van de winkeltijden.

Hoe werkt het

Bij de indiening van een inleidend verzoek voor een gemeentelijk referendum moet van minimaal 1000 kiesgerechtigden een ondersteuningsverklaring worden overgelegd. Het verzoek moet uiterlijk 1 week voor de plenaire behandeling van het raadsvoorstel worden ingediend. Met de ondersteuningsverklaring geeft u aan dat u het inleidend verzoek ondersteunt.
Als de gemeenteraad heeft besloten dat het inleidend verzoek wordt ingewilligd moet er binnen 6 weken een definitief verzoek worden ingediend. Daarbij moeten 7500 ondersteuningsverklaringen worden overgelegd. De ondersteuningsverklaring voor het definitief verzoek komt beschikbaar nadat de gemeenteraad heeft besloten over het inleidend verzoek.
De uitslag van het referendum is niet bindend voor de gemeenteraad maar zal worden meegenomen bij de besluitvorming.

Voorwaarden voor indienen ondersteuningsverklaring

  • U woont in de gemeente Breda.
  • U bent ouder dan 16 jaar.
  • Bent u geen onderdaan van een lidstaat van de EU dan moet u rechtmatig in Nederland verblijven en gedurende 5 jaar onafgebroken ingezetene van Nederland zijn.

Ondersteuningsverklaring indienen met DigiD