Procedure bestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan geldig is, volgt de gemeente een procedure. Dit zorgt ervoor dat inwoners van Breda mee kunnen denken over het definitieve plan. Zo worden ook hun meningen meegenomen voordat de gemeenteraad het besluit neemt. De procedure bestaat uit 3 fasen: voorontwerp, ontwerp en plan.

Voorontwerp

 • De gemeente maakt voor bepaalde plannen een voorontwerp bestemmingsplan.
 • De gemeente publiceert het voorontwerp bestemmingsplan op Overheid.nl
 • Over dit voorontwerp overlegt de gemeente met alle betrokken overheden en partijen.
 • Als inwoner van Breda kunt u uw reactie geven op het voorontwerp. Dit heet inspraak. U kunt per brief binnen 6 weken een inspraakreactie geven. Uw inspraakreactie richt u aan het College van burgemeester en wethouders.
 • De gemeente behandelt de inspraakreacties en past het bestemmingsplan eventueel aan.
 • het voorontwerp bestemmingsplan wordt vervolgens een ontwerp bestemmingsplan.

Ontwerp

 • De gemeente publiceert het ontwerp bestemmingsplan op Overheid.nl.
 • Op het ontwerp bestemmingsplan mag u als inwoner van Breda uw reactie geven. Dit heet een zienswijze.
 • U kunt digitaal of per brief binnen 6 weken uw zienswijze geven. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het College van burgemeester en wethouders.
 • De gemeente behandelt de zienswijzen en past het bestemmingsplan eventueel aan.
 • De gemeenteraad besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Plan

 • De gemeente publiceert het vastgestelde bestemmingsplan op Overheid.nl. Daar kunt u het plan 6 weken inzien.
 • Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u  in beroep gaan bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u eerder een zienswijze ingediend heeft. Of als u het niet eens bent met die onderdelen  waarover de gemeenteraad een ander besluit heeft genomen dan in het ontwerp bestemmingsplan.
 • Besluit u om in beroep te gaan tegen het besluit? Dan blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Wanneer u de beslissing niet kunt of wilt afwachten vraagt u bij de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  om een voorlopige voorziening of schorsing.  Het bestemmingsplan treedt dan niet in werking  voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over uw verzoek tot schorsing.
 • Is de beroepstermijn afgelopen en zijn er geen schorsingsverzoeken? Dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.
 • Is er wel beroep ingesteld? Dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaart.
Uw Reactie
Uw Reactie