Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ulvenhout, Kraaijenbergsestraat 6’

Publicatiedatum: 
19 nov 2020
Bredabericht: het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.

Er is bij de gemeente Breda een verzoek ingediend voor het realiseren van 3 woningen aan de Kraaijenbergsestraat 6 in Ulvenhout. Deze ontwikkeling voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan. 

Ingediend plan

Binnen het plangebied was voorheen een tuinderij gevestigd. Er is momenteel nog een oude schuur aanwezig. Het voornemen bestaat om de bebouwing te slopen en drie aaneengebouwde woningen te realiseren. Het aansluitende terrein wordt ingericht voor het parkeren en als tuin. |

De woningen komen in een gebouw dat het uiterlijk krijgt van een vrijstaande woning, waardoor de bebouwing qua uitstraling passend is tussen de vrijstaande woningen in de directe omgeving. De representatieve zijde van de woningen is daarbij georiënteerd op de Kraaijenbergsestraat. De rooilijn van de westelijke bestaande aangrenzende woningen wordt gerespecteerd waardoor een ruime representatieve voorruimte ontstaat. De huidige ontsluiting blijft op dezelfde plaats liggen en zal het te ontwikkelen plangebied met de 3 woningen ontsluiten. Parkeren vindt plaats op eigen terrein.

Qua massaopbouw en situering van de beoogde woningen is aansluiting gezocht bij de omgeving. Qua goot- en bouwhoogte is aangesloten bij wat gebruikelijk is voor woningbouw binnen de kern Ulvenhout. Dit betekent een maximale goot- en bouwhoogte van 6 en 11 meter. De bouwmassa wordt op passende afstand gesitueerd tot de ten westen daarvan gelegen woning en volgt daarbij de bestaande rooilijn.

Nieuw planologisch kader

Om de nieuwbouw planologisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Ulvenhout, Kraaijenbergsestraat 6’ opgesteld. Dit bestemmingsplan wordt nu als ontwerp in procedure gebracht.

Ontheffing Wet geluidhinder

De gewenste bebouwing ligt nabij de A58. De voorkeursgrenswaarde op de gevel van de nieuwe woningen wordt door het verkeer op de A58 overschreden. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeursgrenswaarde aangevraagd.

Inzien ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook het ontwerpbesluit hogere waarden (bijlage 1 bij de regels van het plan) inzien.
Vragen over het bouwplan en het bestemmingsplan kunt u stellen via het e-mailadres omgevingsplan@breda.nl.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Van 20 november 2020 tot en met 31 december 2020 kunt u een zienswijze indienen.

Schriftelijk

  • digitaal:
    met DigiD
    voor bedrijven: eHerkenning

  • post: Gemeenteraad Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda

Zienswijze specifiek tegen het besluit hogere waarde: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda

Mondeling

maak een afspraak via contact