Onderhoud en herinrichting Bavelselaan

Publicatiedatum: 
11 aug 2017
De planning is om half oktober te starten met de eerste fase van het noodzakelijk onderhoud en de herinrichting van de Bavelselaan. Het werk start met de kap van de eerste serie bomen: het gaat dan om 28 bomen tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat. In oktober is de bezwaarprocedure tegen de bomenkap afgerond en zijn de vergunningen verleend.

De bewoners die bezwaar maakten tegen de bomenkap hebben vorige week een brief ontvangen van het college van B en W met de beslissing op hun bezwaren, na het advies van de gemeentelijke Adviescommissie bezwaarschriften. De bezwaren zijn ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard.

Na een lange en zorgvuldige procedure is nu de weg vrij om te starten met het noodzakelijk onderhoud en herinrichting van de straat. Na de herinrichting komen uiteindelijk weer bomen terug in de straat.

Aanleiding

Breda hecht veel waarde aan haar groene karakter. Tegelijkertijd heeft de gemeente de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle inwoners gebruik kunnen maken van goede infrastructuur (riolering, gas- en waterleiding en andere voorzieningen). In de Bavelselaan is het hoofdriool aan vervanging toe en ook de water- en gasleiding wordt meteen aangepakt. Helaas heeft dat tot gevolg dat ook in de grond ruimte gemaakt moet worden om dit werk te kunnen uitvoeren. De grote bomen en hun wortels maken dat er geen ruimte is om riool, leidingen en kabels te vervangen. Dit betekent dat de bomen niet kunnen blijven staan.

De weg en de stoepen worden opnieuw ingericht omdat hier sprake is van veel wortelopdruk en dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Uiteraard komen er nieuwe bomen terug.

Extra onderzoek naar situatie vleermuizen

Vorig jaar heeft de gemeente, op advies van een extern bureau, de maatregelen genomen die nodig zijn om de in het wild levende vleermuizen nog beter te beschermen. De maatregelen worden uitgevoerd in de lijn van de regels van de Flora- en faunawet. Op basis van dat advies komt de gemeente ook tot het plannen van de herinrichting in 4 verschillende fasen en het plaatsen van de (tijdelijke) boombakken.

Vorig jaar zijn 5 vleermuiskasten geplaatst. Voordat de bomenkap start, volgen nog extra voorzorgsmaatregelen. Een externe deskundige ondersteunt de gemeente en monitort de komende periode de situatie van de dwergvleermuizen en andere dieren. Deze extra inzet wordt gedaan om op basis daarvan te kunnen bepalen of het werk volgens de planning kan doorgaan. Normaal gesproken is de ‘paarperiode’ van de vleermuizen tussen half augustus en half oktober. Afhankelijk van het weer en andere omstandigheden kan deze periode korter of langer zijn. Voor de vleermuizen komen er meteen na de bomenkap tijdelijke bomen in bakken terug van plusminus 6 meter hoog. De functionaliteit van deze bomen voor de vleermuizen gaat de gemeente monitoren.

Bouwkundige opnamen

Voordat de bomenkap begint, maakt een gespecialiseerd bureau bouwkundige opnamen van de panden aan de Bavelselaan 256 tot en met 322 (even zijde) en 255 tot en met 321 (oneven zijde). Ook de woningen aan de Muiderslotstraat 312 en 314 worden hierbij betrokken. De gemeente maakt bij iedere herinrichting in de stad bouwkundige opnamen. De bestaande situatie is dan goed vastgelegd om eventuele schade als gevolg van het werk te kunnen bepalen. Deze huiseigenaren en bewoners ontvangen hierover meer informatie van het bedrijf Exact Expertise.

Werkzaamheden

Het werk aan het gedeelte Bavelselaan tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat (de 1e fase van de Bavelselaan) duurt ongeveer 4 maanden, afhankelijk van het weer. De 4 maanden zijn nodig voor de bomenkap, het uitvoeren van het werk in de grond en het opnieuw bestraten.

Tijdens het werk wordt het deel tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat afgesloten voor al het verkeer. Bewoners wordt gevraagd om tijdens het werk elders te parkeren. De aannemer informeert de betrokken bewoners over de precieze planning. Er komen omleidingsborden om het verkeer om te leiden.

De tijdelijke boombakken die meteen na het kappen worden geplaatst, kunnen tijdens het uitvoeren van het werk worden verplaatst. Ze blijven staan totdat de gemeente in het voorjaar nieuwe bomen plant.

Volgende fasen Bavelselaan

De planning is om in februari/maart 2018 te starten met de 2e fase en ook dan start het werk met bomenkap. Op dit moment wordt nog bekeken welk deel als 2e wordt opgepakt. Dat is onder andere afhankelijk van het weer en het vogel-broedseizoen.

De complete aanpak van de Bavelselaan beslaat 4 fasen: op dit moment is nog geen precieze planning te geven voor de 3e en 4e fase. Hierover volgt in 2018 meer informatie.

Bereikbaarheid

Om de Bavelselaan zo goed mogelijk bereikbaar te houden gaat de bussluis (tussen de Bavelselaan en de Nieuwe Wolfslaarlaan) tijdelijk in 2 richtingen open voor al het verkeer, vanaf het moment dat de bomenkap start. Dit geldt voor de hele periode van 4 maanden totdat de kruising met de Overakkerstraat weer open gaat.