Omgevingsvergunning Vlaanderenstraat

Publicatiedatum: 
1 okt 2018

De Turks-Islamitische Stichting Breda heeft de omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een moskee aan de Vlaanderenstraat 1. Het voormalig politiebureau op deze locatie en de nieuwe aanbouw worden samen een moskee. Dit gebouw gaat dienen als gebedsruimte en multifunctioneel centrum. Vanaf 1 oktober staat het besluit als officiële publicatie op Overheid.nl. De Gemeente Breda heeft de vergunning verleend op vrijdag 28 september. Dit betekent dat vanaf 29 september de periode van 6 weken ingaat waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken.

Op 13 september hield de Turks-Islamitische Stichting Breda een informatiebijeenkomst om direct omwonenden te informeren over het bouwplan. Tijdens de bijeenkomst bleek dat enkele omwonenden nog vragen hebben of zich zorgen maken. Op enkele concrete vragen geeft dit bericht al een kort antwoord. De gemeente realiseert zich dat deze antwoorden nog niet voldoende zijn. De Turks-Islamitische Stichting Breda, de Wijkraad Breda Noord, woningcorporatie Laurentius, KBS de Wisselaar en de gemeente gaan met elkaar in gesprek. Het doel is om samen met de wijk zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden en ook zoveel mogelijk zorgen weg te nemen. U bent van harte welkom om hierover mee te denken.

De Gemeente Breda benadrukt dat Breda een stad wil zijn voor iedereen, waar het prettig wonen en leven is. Iedereen kan zijn of haar bijdrage leveren aan een leefbare, schone, hele en veilige stad. Veel bewoners en organisaties zetten zich daarvoor samen in. In het gesprek dat binnenkort volgt bespreken gemeente en partners wat er leeft en wat er mogelijk is om te verbeteren. Want het is belangrijk dat alle bewoners zich in hun wijk thuis (blijven) voelen.

Omgevingsvergunning

De Gemeente Breda heeft de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een moskee aan de Vlaanderenstraat 1. Het gaat hier om een nieuwe aanbouw op hetzelfde terrein als waar nu het oude politiebureau staat. Dit oude politiebureau wordt verbouwd voor gebruik als multifunctioneel gebouw.

Bezwaar omgevingsvergunning

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders. U vindt het besluit via www.overheid.nl. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot en met 9 november, een periode van 6 weken nadat de vergunning is verleend.
Belanghebbenden kunnen ook de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Onderwerpen uit informatiebijeenkomst

Op 13 september organiseerde de Turks-Islamitische Stichting Breda een informatiebijeenkomst. Hier zijn door bewoners enkele praktische vragen gesteld: over het groen, het geluid en parkeren (ook bij grotere evenementen).

Groen

De bouw van de moskee en het aanleggen van parkeerplaatsen op het terrein zal verandering betekenen. De tekeningen die de architect bij de bijeenkomst op 13 september heeft gepresenteerd, laten het groene karakter zien. De gemeente vertrouwt erop dat zodra de bouw gereed is, de Turks–Islamitische Stichting Breda aandacht heeft voor het groen op het eigen terrein zodat het weer aansluit op de omgeving. Wisselaar is een groene wijk en alle betrokkenen willen dat zoveel mogelijk behouden. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de stichting hoe het water en een strook van 5 meter langs de oever beheerd kunnen worden. Het beheer van de strook is een taak van de gemeente.

Verkeer en parkeren

De inrit voor fietsers en auto’s naar de locatie Vlaanderenstraat 1 blijft vanaf de Vlaanderenstraat. Bezoekers per auto kunnen dan ook direct vanaf de Vlaanderenstraat naar de parkeerplaats op het terrein van de moskee. De capaciteit van 66 parkeerplaatsen op het eigen terrein voldoet aan de parkeernorm van de gemeente. Dit aantal is voldoende voor het normale gebruik van het gebouw. 2 à 3 maal per jaar organiseert de stichting een activiteit of evenement dat extra bezoekers trekt. Op die dagen zorgt de Turks-Islamitische Stichting er voor dat bezoekers die per auto komen, met borden en de inzet van parkeerregelaars worden omgeleid naar andere parkeerplekken. De gemeente overlegt met het stichtingsbestuur over hoe dat zo goed mogelijk kan worden geregeld. Zo zal bijvoorbeeld worden bekeken of er mogelijkheden zijn om de parkeerruimte bij het nog te bouwen talentencentrum te gebruiken. Verder kunnen de gemeente en de stichting afspraken maken over het goed blijven volgen van de ontwikkelingen en extra toezicht of tijdelijke (verkeers)maatregelen op de drukke dagen.

Geluid

Het bestuur van de Turks-Islamitische Stichting Breda heeft de gemeente herhaaldelijk bevestigd dat er geen oproep tot het gebed via luidsprekers gaat plaatsvinden. Hierover is tijdens de informatie-bijeenkomst toch nog onduidelijkheid ontstaan. Het bestuur van de stichting laat weten dat te betreuren, want dat is nooit de bedoeling geweest. Daarom staat dit ook niet in de omgevingsvergunning.

Leefbaarheid en veiligheid

Er waren tijdens de informatiebijeenkomst van 13 september ook zorgen over de leefbaarheid en veiligheid van Wisselaar in het algemeen. Het is van belang hierover verder met elkaar in gesprek te blijven. De Turks-Islamitische Stichting Breda, verschillende organisaties en de gemeente gaan met elkaar in gesprek over de vervolgstappen.

Aanmelden voor het gesprek

Heeft u belangstelling om mee te doen aan het eerste gesprek met wijkorganisaties, de Turks-Islamitische Stichting Breda en de Gemeente Breda, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de gemeente. Zodra de datum bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Wat vindt u van onze website?