Informatiebijeenkomst ontwikkeling Tuinen van Genta

Publicatiedatum: 
25 jun 2020

De Gemeente Breda en Synchroon Projecten BV houden een online informatiebijeenkomst over het project Tuinen van Genta. Deze bijeenkomst is op dinsdag 7 juli van 19.30 uur tot 21.00. Tijdens deze bijeenkomst krijgen deelnemers informatie over de actuele stand van zaken rond het plan en de bestemmingsplanprocedure die inmiddels is gestart. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Hoe kan ik deelnemen

Een gewone informatiebijeenkomst is helaas niet mogelijk vanwege de huidige coronasituatie. Daarom is er een digitale (online) informatiebijeenkomst te houden.
Hoe men kan deelnemen staat op de website Participatie.tuinenvangenta.nl. Naast aanmeldgegevens staat hier een praktische handleiding voor deelname via laptop, I-pad of telefoon.

Voortgang

Het afgelopen jaar is het stedenbouwkundig ontwerp van het plan verder uitgewerkt. Het plan bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen en een appartementencomplex met sociale appartementen. Het Voorlopig Ontwerp van Tuinen van Genta is inmiddels goedgekeurd door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de Welstand). De actuele stand van zaken vindt u op de website tuinenvangenta.nl.

Nieuwe bestemmingsplan

De woningbouw ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. De afgelopen maanden is voor dit plan daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld, het ontwerp bestemmingsplan ‘Brabantpark, Tuinen van Genta’. Het College van burgemeester van wethouders heeft inmiddels besloten het ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de ter inzage legging.

Beeldkwaliteitsplan

De stedenbouwkundige opzet van het plan wordt geborgd door een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat de ruimtelijke ambities van het plan beschreven. Ook dit plan is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure en wordt tegelijk met het bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de informatiebijeenkomst op 7 juli worden het ontwerp van Tuinen van Genta als
geheel en het ontwerp van de woningen getoond. Ook wordt er geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan en de verdere procedure. Tot slot is er informatie over de verkoop van de woningen, die naar verwachting dit najaar start. Voorafgaand aan deze informatiebijeenkomst is het al mogelijk om vragen in te dienen via participatie.tuinenvangenta.nl.

Wet geluidhinder

Aan de hand van een akoestisch onderzoek is vastgesteld dat voor een aantal woningen de voorkeursgrenswaarden wordt overschreden maar dat deze nog wel vallen binnen de ontheffingswaarden. In dat kader is een ontwerpbesluit hogere waarde opgesteld welk besluit tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage zal liggen.

Plannen inzien

Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0758. BP2018212009-ON01), het ontwerpbesluit hogere waarde en het concept beeldkwaliteitsplan zijn digitaal te raadplegen via de website:RuimtelijkePlannen.nl > plannen zoeken > zoek op adres of eerder genoemde plannaam/nummer (IMRO-ID). Het ontwerpbesluit hogere waarde en het concept beeldkwaliteitsplan zijn terug te vinden in de bijlagen bij de toelichting.

Zienswijze

Schriftelijk of mondeling reageren (zienswijze indienen) kan van 26 juni tot en met 6 augustus 2020

zienswijze indienen

digitaal: via de website  
schriftelijk: op het concept beeldkwaliteitsplan: Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156,4800 RH Breda.
specifiek tegen het ontwerp besluit hogere waarde: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, Postbus
90156, 4800 RH Breda
mondeling: via contact

Uw Reactie
Uw Reactie