Herinrichting Baronielaan

De openbare ruimte van de Baronielaan is aan vervanging toe. Samen met bewoners is gezocht naar een duurzaam, veilig en een gedragen ontwerp.

Belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe ontwerp

 • verbetering van de verkeersveiligheid, met name het terugbrengen van de verkeersnelheden
 • vervanging van asfalt op de rijbaan door een verharding van klinkers
 • verbetering van de openbare verlichting
 • meer groen in de straat (terugbrengen van een laanstructuur)
 • verbeteren parkeermogelijkheden, minimaal 300 parkeerplaatsen

Stap 1: Het voorlopige ontwerp

Het voorlopige ontwerp is op 14 oktober 2016 vastgesteld.

Stap 2: Definitieve ontwerp

Het definitieve ontwerp is door het college op 18 april 2017 vastgesteld.

Informatiebijeenkomst voor bewoners

Op 12 juni 2017 heeft er op verzoek van bewoners een 3e informatiebijeenkomst plaatsgevonden. De notulen hiervan zijn op 17 juli naar alle bewoners van de Baronielaan gestuurd.

Uit deze bijeenkomst zijn 3 onderwerpen naar voren gekomen voor nader onderzoek:

 • aanpassing ontwerp inzake locatie parkeerkoffers
 • toepassen fiscalisering parkeren in de Baronielaan
 • soort en grootte van de herplanting van de bomen in overeenstemming met het definitief ontwerp

Uitkomst naar aanleiding van het onderzoek:

 • er vindt geen aanpassing van het ontwerp plaats
 • fiscalisering wordt bekeken in samenhang met de gehele wijk Zandberg West
 • na de kap van de 39 kastanjes worden 83 lindebomen teruggeplant in de plantmaat 30-35 cm omtrek

Een nadere toelichting op dit onderzoek kan op verzoek toegestuurd worden. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Stap 3: Planning van uitvoering

Werkzaamheden Periode
werkzaamheden door de nutsbedrijven juni 2017 tot april 2018
werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie (verharding, riolering, fundering, openbare verlichting) maart 2018 tot eind 2018
planten nieuwe bomen vanaf november 2018
oplevering van het gehele project eind 2018

Voor het doorgaande autoverkeer worden omleidingen ingesteld. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van één van de trottoirs. Het bestemmingsverkeer zal gedurende de werkzaamheden geïnformeerd worden.

Half januari 2018 wordt een informatieavond gehouden waarbij nader op de uitvoering wordt ingegaan en wat de gevolgen zijn met betrekking tot de bereikbaarheid.