Werelds delen

Werelds delen

Sinds 2007 is Breda millenniumgemeente!

In 2000 spraken wereldleiders af om extreme armoede wereldwijd uit te bannen en daarvoor formuleerden zij acht doelen: de millenniumdoelen. Gemeente Breda draagt als millenniumgemeente actief bij aan deze doelstellingen en doet dat samen met partners in de stad, via het programma Werelds Delen. In Nederland zijn er meer dan 150 millenniumgemeenten.

Doelen na 2015

De Millenniumdoelen lopen in 2015 af. Het bundelen van krachten rondom een gezamenlijke ontwikkelingsagenda gericht op armoedebestrijding leverde al veel op. Armoede is gehalveerd en het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater eveneens. Maar de wereld draait door, niet alle doelen zijn bereikt en er liggen weer nieuwe uitdagingen in het verschiet.

In 2011 passeerde de wereldbevolking de grens van 7 miljard. De verwachting is dat de groei voorlopig doorzet, rond 2100 leven er mogelijk 12 miljard mensen op aarde. Deze groei betekent een nog grotere druk op onze aarde, terwijl we de momenteel al schaarse grondstoffen grotendeels uitputten. Het is dus noodzakelijk dat we ons gedrag en leefwijze moeten veranderen, of liever gezegd, verduurzamen om deze groei aan te kunnen en onze aarde aan toekomstige generaties te kunnen overdragen.

De Verenigde Naties zijn in 2012 een wereldwijd consultatieproces gestart voor het opstellen van een post-2015 agenda: de zogeheten Sustainable Development Goals. Ook gemeenten spelen hierin een belangrijke rol, omdat deze overheidslaag bij uitstek contact heeft met bewoners die het verschil kunnen maken. De contouren van de nieuwe mondiale agenda beginnen zich al duidelijk af te tekenen, een 17-tal doelen is aan de VN-lidstaten voorgelegd. Concreet zijn de agenda’s met betrekking tot armoedebestrijding en het bevorderen van duurzame ontwikkelingen in elkaar geschoven omdat ze niet los van elkaar kunnen worden gezien.

De agenda is gestoeld op de bekende drie pijlers van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit. Naast de sociale, economische en milieu (ecologische) dimensie is er nog een extra dimensie aan toegevoegd, namelijk veiligheid en rechtsorde. In september 2015 worden de nieuwe doelen officieel door de Verenigde Naties vastgesteld.

Werelds Delen

De Gemeente Breda gaat vast aan de slag met de voorgenomen millenniumdoelen en doet dat in drie verschillende projecten onder het programma ‘Werelds Delen’.

  1. Ondersteuning Particulier Initiatief
  2. From Aid to Trade
  3. Mondiaal bewustzijn

Zie ook het Jaarplan 2015.


 

Bijlagentabel
BijlageGrootte
jaarplan_2015.pdf…202.18 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

From Aid to Trade

Plannen voor stadsvernieuwing

Ondersteuning Particulier Initiatief

Onderwijs

Mondiaal bewustzijn

African clean energy