Omgevingsplan Breda Zuidwest

In Breda Zuidwest zijn bewoners, ondernemers en organisaties aan de slag gegaan met het opstellen van een omgevingsplan. Dit plan vervangt de bestemmingsplannen voor de wijken Heuvel, Haagpoort, Boeimeer, Ruitersbos en omgeving Dr. Batenburglaan. Een Breda’s experiment in opmaat naar de Omgevingswet die medio 2019 in werking treedt en voor alle gemeenten gaat gelden.
Een omgevingsplan gaat niet alleen over een goede ruimtelijke ordening, maar ook over een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Alle regels over de fysieke leefomgeving, zoals de bomenverordening, erfgoedverordening en bestemmingsplanregels komen samen.
En samen met vertegenwoordigers uit Breda Zuidwest wordt bepaald welke thema’s belangrijk zijn voor de woon- en leefomgeving: is dat bijvoorbeeld het klimaat of meer parkeergelegenheid?

Met betrokken bewoners en ondernemers de toekomst van de woon- en leefomgeving in beeld brengen. Dat is het doel van het experiment dat het eerste omgevingsplan voor Breda zuidwest oplevert.

Proces

 Tot 1 november was het mogelijk om ideeen, wensen en stellingen in te brengen voor het omgevingsplan Breda Zuidwest.

 De afgelopen maanden is de website vaak bezocht door betrokkenen in Breda Zuidwest. Dit zijn de resultaten:

Ruim 1000 mensen hebben de website bezocht
Ruim 41 stellingen zijn geplaatst
Meer dan 90 mensen hebben gereageerd op de stellingen
De meeste stellingen en reacties gingen over Verkeer, de Buitenruimte en Groen
De meeste stellingen en reacties hadden betrekking op de wijken Heuvel en Boeimeer

De meeste stellingen en reacties werden door bewoners geplaatst, maar ook door bezoekers van het plangebied en verenigingen en wijkraden.

De gemeente Breda gaat mede op basis van deze waardevolle informatie aan de slag met het opstellen van het Omgevingsplan Breda Zuid-West.

Samen met de bewoners, ondernemers en betrokkenen van het gebied Breda Zuidwest is  in een eerder stadium informatie verzameld voor het Omgevingsplan.  Nieuwsgierig naar de opbrengst van de eerste ronde? Bekijk het film met de resultaten weergeven in 5 minuten en lees het verkenningsdocument.

Planning

Op donderdag 12 januari 2017 presenteren we een eerste concept van het Omgevingsplan aan alle betrokkenen.In 2017 wordt het omgevingsplan vastgesteld door de raad, waarna het omgevingsplan in werking treedt. Een aanvraag omgevingsvergunning wordt dan getoetst aan dit nieuwe plan.

Meer informatie

Geïnteresseerd in het experiment of heb je een vraag? Stuur dan een email naar omgevingsplan@breda.nl of bel naar 14076.

Verder geeft op de website van de Rijksoverheid ook informatie over de Omgevingswet en is er een korte informatiefilm