verkavelingsplan Eikberg januari 2016

Eikberg (Bavel)

ontwikkeling Eikberg

Het plan

Het bestemmingsplan voor het woongebied Eikberg te Bavel vormt een uitwerking van de Nota van Uitgangspunten Breda-oost . Het plan Eikberg beslaat het gebied tussen de Brigidastraat, Eikbergseweg en weerszijde van de Gilzeweg. Aan de westkant van de Gilzeweg wordt de bebouwde kom van Bavel afgerond. Dit krijgt een dorpslandelijke sfeer: een kleinschalige woonbuurt met groen in het midden. Aan de oostkant komt een overgangsgebied naar het buitengebied. Hier zijn kleinere woonclusters met landelijke sfeer gepland in het groen. Zo blijft er ruimte voor recreatie en waterberging en blijft ook het uitzicht naar het achterliggende landschap in tact. Er kunnen meerdere woontypes en (woon)werkkavels ontwikkeld worden. Er zullen vooralsnog maximaal 70 woningen gerealiseerd mogen worden binnen het plangebied in dorpslandelijke en landelijke sfeer dat geleidelijk overloopt in het landschap en een eventueel toekomstig bedrijventerrein. Er is ruimte voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. De kavels variëren in oppervlakte tussen 300 en 600 m2. 

Een recreatieve route in oost-west richting verbindt Bavel met het buitengebied. Het concept van het ontwerpbestemmingsplan is toegestuurd aan de dorpsraad Bavel, de Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta. Ook de Werkgroep Eikberg is betrokken.

Over het ontwerp van het bestemmingsplan Bavel Zuid, Eikberg heeft een informatieavond plaatsgevonden op dinsdag 24 februari 2015 (zie bijlage).

Het bestemmingsplan en het verkavelingsplan zijn klaar en er wordt momenteel hard gewerkt aan het inrichtingsplan en de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de locatie.

Naast particuliere bouwkavels, zal in het plan Eikberg ook een locatie worden opgenomen voor een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Een CPO houdt in dat een groep van burgers, die zich heeft georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk, de eigendom verkrijgt van een stuk grond en volledige zeggenschap heeft over deze grond en volledige verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van deze grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woningen. Het zal in eerste instantie gaan om een CPO voor vier woningen op grote kavels in het landelijk gedeelte van het plangebied.

De verkoop van 22 kavels in de eerste fase van het plan heeft op donderdag 19 mei jl. plaatsgevonden. Hieraan ging een inschrijving van geïnteresseerde kopers en vervolgens een loting door de notaris vooraf. In de loop van 2016 wordt de eerste fase van het plangebied bouwrijp gemaakt. Dit zal naar verwachting in november gereed zijn. 

In 2017 zal de 2e fase van de ontwikkeling van Eikberg worden opgestart. Hiertoe moet nog nadere besluitvorming en planvorming plaats vinden. De Gemeente heeft niet alle eigendom van gronden in deze 2e fase. Er is gekozen voor een ontwikkeling samen met eigenaren.

Informatie

Heeft u interesse in een kavel, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Stadsmakelaar.

Raadplegen bestemmingsplan

Bijlagentabel
BijlageGrootte
indicatief_verkavelingsplan_eikberg_fasering_nov2015.jp…795.19 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.