Een telraam

Rekenkamer Breda

Actueel

De Rekenkamer Breda heeft op begin februari 2017 haar Onderzoeksprogramma 2017-Jaarverslag 2016 uitgebracht. U kunt het Onderzoeksprogramma-Jaarverslag onderaan de pagina aanklikken. Op 10 november 2016 heeft haar rapport 'Informatiebeveiliging bij de gemeente Breda' uitgebracht. Op 22 december 2016 heeft de raad dat rapport en het raadsvoorstel aangenomen en vastgesteld. Ook dit rapport kunt u onderaan deze pagina in het scherm met publicaties aanklikken.

De Rekenkamer Breda

De gemeenteraad van Breda heeft bij raadsbesluit van 21 oktober 2004 besloten om een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. Deze Rekenkamer is in de loop van 2005 van start gegaan en bestaat uit een college van drie personen (een voorzitter en twee leden) en een secretaris. Met de instelling van de Rekenkamer Breda wordt invulling gegeven aan de wettelijke plicht om naast de bestaande controlemiddelen van de raad vóór 1 januari 2006 een rekenkamerfunctie in te voeren. Hiermee wordt ook voldaan aan de intenties van het duaal stelsel met betrekking tot de versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad en het vergroten van de publieke verantwoording hierover.

Doelstelling

De Rekenkamer wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, beheer en organisatie. Verder de controle op de rechtmatigheid van het financiële beheer en de financiële verantwoording van de gemeente Breda en van de instellingen waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijke door de gemeente Breda worden bekostigd.
De Rekenkamer let hierbij op de randvoorwaarden van goed bestuur. Dat wil zeggen dat zij oog heeft voor zaken als integriteit, democratische besluitvorming, inzicht in het gemeentelijke functioneren en het vergroten van de publieke verantwoording daarover.

Onderzoek

Om haar doel te bereiken verricht de Rekenkamer Breda objectief onafhankelijk onderzoek. Met haar onderzoeken richt de Rekenkamer zich in de eerste plaats tot de Bredase gemeenteraad. Daarnaast brengt ze de onderzoeksresultaten onder de aandacht van de Bredase burgers. Zo kan de controlerende taak van de gemeenteraad worden versterkt en tegelijkertijd voor de bevolking van Breda zichtbaar worden gemaakt wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de Gemeente Breda.

In 2013 heeft de Rekenkamer Breda de Goudvink, de prijs voor beste rekenkameronderzoek in den lande, van de NVRR mogen ontvangen voor het onderzoek 'Bredaas grondbeleid'(2013). In 2016 is de Rekenkamer Breda opnieuw genomineerd voor de Goudvink en is 2de geworden met het rapport 'Verbonden partijen en de rol van de raad (2015).

Onderwerpen

De Rekenkamer Breda bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt, op welke wijze en op welk moment zij dat doet. Wel vraagt de Rekenkamer ieder jaar welke onderzoeken de raad wenst en staat zij open voor suggesties van het college van burgemeester en wethouders; tevens kan de burger onderwerpen voor onderzoek aandragen. Jaarlijks biedt de Rekenkamer haar onderzoeksplan ter kennisneming aan de raad aan.

Kosten

In de Begroting 2017 is een bedrag van € 194.000 voor 2017 beschikbaar voor de Rekenkamer Breda. Uitgangspunt is dat de Rekenkamer het budget zoveel mogelijk besteedt aan feitelijke onderzoeken c.q. in te zetten onderzoeksuren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Juliët Wiggers, secretaris van de Rekenkamer Breda, telefoonnummer (076) 529 46 86 of e-mailadres ja.wiggers@breda.nl.

De Rekenkamer Breda heeft sinds 2005 de volgende onderzoeken uitgebracht:

 • 'Informatiebeveiliging bij de gemeente Breda', Rekenkamer Breda, nov. 2016
 • 'De doorwerking van de onderzoeken van de Rekenkamer Breda', sept. 2016
 • 'Het subsidiebeleid van de gemeente Breda', Rekenkamer Breda, mei 2015
 • Rekenkamerbrief bij het Jaarverslag 2014 van de gemeente Breda, mei 2015
 • Verbonden partijen en de rol van de raad', Rekenkamer Breda, febr. 2015
 • 'De Participatiewet: vragen, keuzes en eventuele knelpunten', Rekenkamer Breda, sept. 2014
 • Rekenkamerbrief over het Jaarverslag 2013 van de gemeente Breda, mei 2014
 • 'Klaar voor de start?', een onderzoek naar de transitie van de jeugdzorg in de gemeenten Breda, Eindhoven, 's-Hertogensbosch en Tilburg, B4-rekenkamer(commissie)s, okt. 2013
 • Rekenkamerrapport 'Beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Breda', okt. 2013
 • Rekenkamerbrief over het Jaarverslag 2012 van de gemeente Breda, mei 2013
 • Rekenkamerbrief over de stelselwijziging, april 2013
 • 'Het Bredaas grondbeleid'. Een onderzoek naar de informatievoorziening aan de raad, de grondexploitaties en de ruimtelijke programmering van de Gemeente Breda, 2013
 • 'Rekenkamerbrief over het Jaarverslag 2011', Rekenkamer Breda, 2012
 • 'Wijkontwikkeling in Hoge Vucht-Doornbos-Linie', Rekenkamer Breda, 2011
 • 'Rekenkamerbrief over het gemeentelijke Jaarverslag 2010', 2011
 • 'De Rekenkamer Breda geëvalueerd', een evaluatie van de Rekenkamer Breda zelf, 2011
 • 'Werk aan werk', een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het Bredase re-integratiebeleid in de periode 2004 tot en met 2009, 2010
 • 'Grondbeleid onder constructie', een onderzoek naar het grondbeleid van de Gemeente Breda, 2009
 • Rekenkamerbrief 1, een tussenstand verbetering cyclische producten, 2008
 • 'In gesprek met de stad', een onderzoek naar de communicatie tussen de Gemeente Breda en haar burgers, 2007
 • 'Hoe evalueert de Gemeente Breda?', een onderzoek naar de inzet van beleidsevaluaties bij de gemeente Breda, 2007
 • 'De Bredase Begroting 2006 nader beschouwd', een onderzoek naar de doelformulering in de begroting, 2006
Bijlagentabel
BijlageGrootte
jaarverslag2016_ondprogr2017_rekenkamer_breda.pdf…621.85 KB
rekenkamerrapport_informatiebeveiliging_bij_de_gemeente…2.42 MB
doorwerking_onderzoeken_rekenkamer_breda.pdf…867.88 KB
onderzoeksprogramma2016_jaarverslag2015.pdf…537.95 KB
het_subsidiebeleid_van_de_gemeente_breda.pdf…722.78 KB
rekenkamerbrief_over_jaarverslag2014_gemeente_breda.pdf…364.69 KB
rekenkamerrapport_verbonden_partijen_en_de_rol_van_de_r…991.14 KB
ondprogr2015_jaarverslag2014.pdf…457.28 KB
de_participatiewet_vragen_keuzes_knelpunten.pdf…715.81 KB
presentatie2_inwerkprogramma_raad_rekenkamer.ppt…316 KB
rekenkamerbriefdef_jaarrekening2013_gemeente_breda.pdf…414.65 KB
conceptondprog2014_rekenkamer_jaarverslag2013.pdf…529.77 KB
juryrapport_goudvink_2013.pdf…143.14 KB
rekenkamerbrief_bij_onderzoeksrapport_jeugdzorg_klaar_v…358 KB
klaar_voor_de_start_b4rkonderzoekjeugdzorg.pdf…1.8 MB
rekenkamerrap_openbare_ruimte.pdf…1.49 MB
rapport_van_bevindingen_ecorys_openbare_ruimte_breda.pd…1.36 MB
rekenkamerbrief_bij_jaarrekening_2012_van_de_gemeente_b…102.45 KB
rekenkamerjaarverslag2012_ondprogr2013.pdf…470.63 KB
rekenkamerbriefstelselwijziging.pdf…108.95 KB
rekenkamerrapport_bredaas_grondbeleid.pdf…1.68 MB
rekenkamerbriefjaarverslag2011laatst.pdf…300.38 KB
onderzoeksprogr2012_2jaarverslag2011.pdf…2.74 MB
wijkontwikkeling_hoge_vucht_doornbos_linie.pdf…5.72 MB
rekenkamerbrief_jaarverslag2010.pdf…2.22 MB
de_rekenkamer_breda_geevalueerd.pdf…7.41 MB
reglement_van_orde_van_de_rekenkamer_breda.pdf…31.55 KB
rapport_re_integratiebeleidbreda.pdf…1.09 MB
grondbeleid_onder_constructie.pdf…1.16 MB
rekenkamerbrief_1_mei2008.pdf…200.75 KB
rapport_in_gesprek_met_de_stad.pdf…786.89 KB
rapport_hoe_evalueert_de_gemeente_breda.pdf…1.71 MB
de_bredase_begroting_2006_nader_beschouwd.pdf…903.69 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Dr. J.M. Roebroek

Voorzitter

Dr. J.M. Roebroek

Functie: Voorzitter
Functie: Lid

Secretaris

Dr. J.A. Wiggers

Telefoon: (076) 529 46 86
Functie: Secretaris

Adres:
Postbus 2009
4800 CA Breda