Inkoop en aanbesteding

De Gemeente Breda voert openbare (Europese) aanbestedingen uit voor werken, leveringen en diensten.

Openbare aanbestedingen worden gepubliceerd op www.tenderned.nl. Om de aanbestedingen van de Gemeente Breda snel te vinden, kunt u zoeken met de termen “Gemeente Breda” (dubbele aanhalingstekens gebruiken) in het veld ‘zoek op’. De Europese aanbestedingen worden ook gepubliceerd op de site van het EG Publicatiebureau, Tenders Electronic Daily (TED).

(Europees) aanbesteden betekent dat de Gemeente Breda een werk (bijvoorbeeld onderhoud aan wegen), goed (bijvoorbeeld pennen of meubilair) of dienst (bijvoorbeeld consultancy) nodig heeft die ze door middel van een aanbestedingsprocedure wil gaan inkopen. Hiervoor heeft de Gemeente Breda een Inkoop- en Aanbestedingbeleid opgesteld.

Hoe werkt het?

(Europees) aanbesteden betekent dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om mee te dingen naar een opdracht van de Gemeente Breda. Voor bedrijven garandeert dit systeem van aanbesteden openheid bij de gunning van gemeentelijke opdrachten en gelijkheid van kansen. Voor de gemeente betekent dit dat ze, afhankelijk van het criterium (economisch meest voordelige inschrijving of laagste prijs) de meest geschikte partij kan kiezen op basis van vooraf aangegeven criteria.

Criteria bij aanbestedingen

Aanbestedingen vergen van de gemeente en van geïnteresseerde bedrijven een zorgvuldige voorbereiding. De aanbesteder (Gemeente Breda) stelt eisen waaraan de inschrijver (het bedrijf) en de offerte moeten voldoen. Dit zijn de selectie- en gunningcriteria, die vooraf duidelijk bekend  gemaakt zijn.

Selectiecriteria

Als bedrijf moet u aantoonbaar aan de gestelde selectiecriteria voldoen om in aanmerking te komen voor een opdracht. Dit zijn maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel/economische eisen.
U mag bijvoorbeeld niet in staat van faillissement verkeren of in surseance van betaling zijn. Ook moet u uw belastingen en sociale premies betaald hebben , beroeps- en technisch bekwaam zijn en over genoeg financiële en economische draagkracht beschikken. De gemeente hecht eraan dat ook Bredase ondernemingen aan deze aanbestedingen deelnemen.

Gunningcriteria

De gunningcriteria gaan over de inhoud van de offerte. De gemeente beoordeelt dan op basis van vooraf vastgestelde criteria zaken zoals bijvoorbeeld levertijden, service, planning, gebruikskosten, kwaliteit, technische waarden en esthetische kenmerken. Daarnaast wordt de prijs van het gevraagde product, dienst of werk beoordeeld.

Gunning

De opdracht (gunning) gaat dan naar het bedrijf dat in totaliteit het beste aanbod doet.

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Breda

De Gemeente Breda heeft voor leveringen, diensten en werken Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken Gemeente Breda 2012 beschikbaar. Deze zijn van toepassing voor alles wat de Gemeente Breda aan leveringen, diensten danwel werken inkoopt. 

Voor alles wat op het terrein van werken wordt ingekocht zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) of de Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten (UAV-GC) van toepassing. Meer informatie vindt u op de website van de UAVen de website van de UAV-GC.

Vragen

Voor vragen over aanbestedingen en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop van de Gemeente Breda, via e-mail: sb.inkoop@breda.nl