Samenstelling College van burgemeester en wethouders

Burgemeester Paul Depla

Burgemeester

Burgemeester Paul Depla

Telefoon: (076) 529 34 03
Twitter: @PaulDepla
Functie: Burgemeester
Functie Gemeenteraad: Voorzitter

Burgemeester

Burgemeester Depla heeft de eerste verantwoordelijkheid voor:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe betrekkingen
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Burgerzaken
 • Beleid en integraliteit
 • Representatie
 • Integriteit

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Penningmeester Stichting Doping Autoriteit Nederland (onbezoldigd,
  € 2.500,--  onkostenvergoeding)
 • Lid Raad van Toezicht Dutch Design Academy

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter algemeen bestuur en tevens voorzitter dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant  
 • Lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • Lid dagelijks bestuur van het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO)
 • Voorzitter samenwerkingsverband Veiligheidshuis Breda
 • Voorzitter van College van de kapittelzaal van de Grote Kerk
 • Voorzitter districtelijk overleg Baronie
 • Voorzitter commissie bevolkingszorg van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio West-Brabant
 • Voorzitter commissie grensoverschrijdende samenwerking van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio West-Brabant
 • Vertegenwoordiger namens Midden en West-Brabant in de Brandweerkamer
 • Lid VNG-commissie Modernisering Drugsbeleid
 • Lid Landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid
 • Voorzitter KNVB Commissie competitie en openbare orde betaald voetbal
Alfred Arbouw

Wethouder, loco-burgemeester

Alfred Arbouw

Telefoon: 076 - 529 82 46
Twitter: @AlfredArbouw
Functie: Wethouder, loco-burgemeester

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Regio

Wethouder Alfred Arbouw is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor:

 •  Stedelijke ontwikkeling
  - Ruimtelijke ordening
  - Grote ruimtelijke projecten (Via Breda [coördinerend], Teteringen, Achter de Lange Stallen, Amphia Ziekenhuis, CSM-terrein, doortrekken Nieuwe Mark)
  - Omgevingswet
 • Regio (coördinerend)
 • Public affairs
 • Internationalisering
 • NAC Breda
  - Rat Verleghstadion en voetbalclub

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • geen

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 
 • Lid portefeuillersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 
 • Lid Fysieke Pijler en lid Agenda Stad: G32 Stedennetwerk
 • Lid stuurgroep en Ruimtelijke Ordening en Wonen: Brabantstad B5
Wethouder Boaz Adank

Wethouder

Boaz Adank

Telefoon: 076 - 529 82 48
Twitter: @boazadank
Functie: Wethouder

Wethouder  Economische Zaken, Mobiliteit en Openbare Ruimte

Wethouder Boaz Adank is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor:

 • Economische Zaken
  - Binnenstad
  - City marketing
  - Verhaal van de stad
  - Bedrijventerreinen
  - Ondernemersloket / ondernemersfonds / acquisitie
  - Toerisme en leisure
  - BrIM / REWIN / BOM
   
 • Evenementen
   
 • Mobiliteit
  - Verkeer en vervoer
  - Parkeren
   
 • Openbare ruimte
   
 • Vastgoedontwikkeling (inclusief Grondbedrijf)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurslid VVD Young Professional Network
 • Eigenaarschap van Save-Event BV (voert op dit moment geen bedrijfsactiviteiten uit)

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Economische Zaken, Mobiliteit en Kleinschalig Collectief Vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
 • Lid Economische & Werk Pijler: G32 Stedennetwerk
 • Lid Economie en Mobiliteit: Brabantstad B5
 • President Commissaris N.V. BrIM Breda
 • President Commissaris N.V. REWIN
Wethouder Paul de Beer

Wethouder

Paul de Beer

Telefoon: 076 - 529 8249
Twitter: @PauldeBeerD66
Functie: Wethouder

Wethouder Financiën, Duurzaamheid en Sport

Wethouder Paul de Beer is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor:

 • Financiën
   
 • Duurzaamheid
  - Afvalservice
  - Dierenwelzijn
  - Groen en water
  - Natuur- en landschapsontwikkeling
  - Natuur- en milieueducatie
  - Energie
  - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
   
 • Vastgoedbeheer
  - Gemeentelijk vastgoed
  - Accommodaties
   
 • Sport
  - Sportaccommodaties
  - Sportbeleid
  - Topsport
   
 • Toezicht & handhaving (coördinerend)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurlijk secretaris en penningmeester dagelijks bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur en tevens lid van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel, Dorst en Zevenbergen
 • Vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant, tevens lid algemeen bestuur
 • Lid Duurzaamheid: G32 Stedennetwerk
 • Lid Milieu en Sport: Brabantstad B5
 • Vertegenwoordigend aandeelhouder NV REWIN West-Brabant
 • Vertegenwoordigend aandeelhouder Enexis Holding NV
 • Lid aandeelhouderscommissie Brabant Water NV
 • Vertegenwoordigend aandeelhouder Brabant Water NV
 • Vertegenwoordigend aandeelhouder Intergas Holding BV
 • Vertegenwoordigend aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten
 • Voorzitter en vertegenwoordigend aandeelhouder N.V. BrIM Breda
 • Lid Adviesraad Nazorgfonds Stortplaatsen Noord-Brabant
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Gilze en Rijen
 • Lid en thema ambassadeur Energietransitie en Klimaat Landstad De Baronie
 • Lid bestuurscommissie Weerijs-Zuid
 • Lid stuurgroep Landschapspark Open-Linie
 • Bestuurlijk trekker Wielerplan West-Brabant
Wethouder Marinanne de Bie

Wethouder

Marianne de Bie

Telefoon: 076 - 529 82 47
Twitter: @bie_marianne
Functie: Wethouder

Wethouder Werk, Inkomen en Cultuur

Wethouder Marianne de Bie is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor:

 • Arbeidsmarkt
  - ATEA
  - Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
  - Participatie (beleid en uitvoering)
   
 • Sociale zaken
  - Armoede- en minimabeleid
   
 • Cultuur
  - Cultureel erfgoed
  - Monumenten
  - Cultuurbeleid
  - Stadsarchief
  - Musea

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Geen 

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd) 

 • Voorzitter Aandeelhoudersvergadering N.V. Chassé Theater
 • Vertegenwoordigend aandeelhouder N.V. Stadsherstel Breda
 • Vertegenwoordigend aandeelhouder B.V. Neovita
 • Lid bestuurlijk platform Erfgoedgemeenten
Wethouder Patrick (P.J.) van Lunteren

Wethouder

Patrick van Lunteren

Telefoon: (076) 529 34 02
Twitter: @PvLunteren
Functie: Wethouder
Partij: SP

Wethouder Jeugd, Wonen en Wijken

Wethouder Patrick van Lunteren is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor:

 • Jeugd
  - Jeugdhulp
  - Kindvriendelijke stad
 • Bouwen & wonen
  - Wonen
  - Bouw en Woning Toezicht
  - Corporaties
  - Welstand
 • Wijkaanpak
  - Sociale projecten in de wijk
  - Wijkdeals
  - Wijken en dorpen
 • Sociale veiligheid
  - Maatschappelijke opvang
  - Beschermd wonen, vrouwenopvang, huiselijk geweld
  - Buurtpreventie
 • Innovatief bestuur
  - Breda Begroot

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Geen

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid algemeen bestuur van de GR Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
 • Lid bestuur Veiligheidshuis
Wethouder Miriam (M.) Haagh

Wethouder

Miriam Haagh

Telefoon: (076) 529 34 19
Twitter: @MiriamHaagh
Functie: Wethouder
Partij: PvdA

Wethouder Zorg, Onderwijs en Dienstverlening

Wethouder Miriam Haagh is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor:

 • Transformatie sociaal domein (coördinerend)

 • Zorg
  - Wmo (beleid en uitvoering)
  - Maatschappelijke participatie mensen met beperking
  - Mantelzorgers
  - Volksgezondheid / GGD

 • Welzijn
  - Openbare geestelijke gezondheidszorg
  - Verslavingszorg
  - Vrijwilligerswerk

 • Organisatie
  - Flexibele organisatie
  - Communicatie
  - Dienstverlening
  - Personeel en organisatie

 • Onderwijs
  - Voor- en naschoolse educatie
  - Basis- en voortgezet onderwijs
  - Middelbaar beroeps-, hoger- en wetenschappelijk onderwijs
  - Internationale school
  - Volwasseneneducatie

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Ambassadeur Stichting de Regenboogboom, onbezoldigd

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Bestuursvoorzitter GR Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten / Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur en tevens lid van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)
 • Lid algemeen bestuur en tevens lid dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
 • Lid Sociale Pijler: G32 Stedennetwerk
 • Lid Sociaal: Brabantstad B5
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Zorg, Welzijn, Onderwijs van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
 • Voorzitter Commissie Gemeentelijke Overleg Personeelszaken
Cees Vermeer

Gemeentesecretaris

Cees (C.) Vermeer

Telefoon: (076) 529 31 49
Functie: Gemeentesecretaris

Leiding gemeentelijke organisatie

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde (onbezoldigd)
 • Lid van de redactie van platform O (onbezoldigd)

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid van de VNG commissie Milieu, Energie en Mobiliteit
 • Voorzitter van de VNG taskforce invoering Omgevingswet
 • Lid van de stuurgroep Gateway Reviews