Wijkcentra in Breda

Klik hier voor een overzicht van de wijkcentra. Per wijkcentra staan hier de contactgegevens voor deze accommodaties.

Bent u op zoek naar een ruimte of ruimtes die u permanent zou willen uren of een pand dat u aan zou willen kopen verwijzen wij u naar het te koop en te huur staand gemeentelijk vastgoed, Stadsmakelaar Breda.

In september 2011 heeft de gemeenteraad besloten 18 wijkcentra als maatschappelijke voorziening in Breda te handhaven. Daarbij is ook meegegeven dat die wijkcentra een kosten neutrale exploitatie zouden moeten gaan realiseren. Een jaar later, in september 2012, heeft het college, op basis van bestuurlijke en ambtelijke contacten, in de “Voortgangsrapportage maatschappelijk vastgoed’ geconstateerd dat die opgave voor veel besturen vooralsnog onrealistisch is gebleken.

Tegelijkertijd constateerden we ook dat in de meeste gevallen de besturen nog voldoende gemotiveerd zijn om de verdere ontwikkeling van een zakelijker exploitatie te onderzoeken.

In een tweetal gevallen is gebleken dat zo’n ontwikkeling echt niet realistisch is. Dat was in het geval van De Meidoorn en Gerardus Majella. Deze wijkcentra zijn respectievelijk eind juni 2013 en 1 januari 2013 gesloten.

Het sociale domein is zichzelf opnieuw aan het uitvinden en dat betekent dat de rol van de wijkcentra als middel ook opnieuw moet worden gedefinieerd. De gevolgen van de decentralisatie van verantwoordelijkheden en rijksmiddelen in het kader van de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet zijn hierin essentieel. De gemeente ontwikkelt samen met de maatschappelijke partners een nieuwe visie op het sociaal domein met bijbehorende taakverdeling en financieel kader. In de komende twee jaar zal  helder worden welke aan welke activiteiten behoefte is en welke ruimtebehoefte er op basis daarvan in het sociale domein overblijft.

Het college heeft dan ook besloten om de wijkcentra die op dit moment op eigen kracht en met een beperkte financiële bijdrage van de gemeente draaien, tot en met 2015 te blijven ondersteunen. Dat wil zeggen dat de gemeente de eigenaarlasten voor haar rekening neemt en dat de gemeente niet zal sturen op het openstellen van ander maatschappelijk vastgoed in de omgeving. Het gaat om Liesbos, De Koe, Vianden, Klooster, Pekhoeve, Web, Belcrum, Poelewei en de Drie Linden. Ook de Blaker, Kievitslaar en Zandberg vallen hieronder met dien verstande dat de gemeente geen eigenaar is van de panden.

Tegelijkertijd gaat de gemeente, in overleg met een aantal besturen en met de horeca en detailhandel, experimenteren met wijzen waarop meer commercieel geëxploiteerd kan worden. In het najaar van 2013 volgt een advies hierover.

Zie ook: Breda start pilot wijkcentra - horeca

Proces buurthuis van de toekomst

In de wijken waar de wijkcentra zonder substantiële bijdrage van de gemeente geen sluitende exploitatie bereiken en waar de onderbezetting een discussie over de maatschappelijke functie urgent maakt, gaat de gemeente met bewoners en maatschappelijke partners in gesprek met als doel:

  • Ervoor te zorgen dat de vraag in de buurt naar maatschappelijke activiteiten helder is
  • In beeld te brengen welk activiteiten aanbod er is, en welke partijen aanbod kunnen formuleren (al dan niet met hulp, vooral in het geval van bewonersgroepen)
  • Het gesprek over de ‘matching’ van aanbod van maatschappelijke activiteiten met aanbod van maatschappelijke vierkante meters te faciliteren
  • Ervoor te zorgen dat partijen praktische afspraken (kunnen) maken over realisatie.

De rol van de gemeente hierbij is:

  • Het bijeen brengen van partijen
  • Het in beeld brengen van vraag en aanbod
  • Het ter discussie stellen van heilige huisjes (zoals: iedereen heeft een eigen plek nodig, er moet altijd een beheerder aanwezig zijn wanneer maatschappelijk vastgoed wordt gebruikt etc)
  • Helpen bij het wegnemen van praktische obstakels om doelen te bereiken.

Het bovenstaande traject noemen we ‘Buurthuis van de Toekomst’, en wordt uitgewerkt in Tuinzigt/Haagpoort, Haagse Beemden (Beemdentil), Heuvel (De Vlieren) en Hoge Vucht Doornbos en Linie (Wegwijzer en Noorderlicht). 

Zie ook: Besluit over buurthuis van de toekomst

Handhaven overgangsregeling

De overgangsregeling voor gratis dagdelen en beheer en exploitatie is verlengd tot en met 2015. Reden daarvoor is dat, zoals we hierboven hebben geschetst, de dynamiek in het sociale domein te groot is om nu al uitgangspunten voor de functie van wijkcentra vast te stellen. 

Bijlagentabel
BijlageGrootte
notitie_uitwerking_consequenties_gemeentelijk_beleid_vo…394.68 KB
0405_12_voortgangsrapportage_oktober_2012.pdf…1.07 MB
raadsbrief_bestuurlijk_perspectief_wijkcentra_febr_2013…114.9 KB
bespreeknotitie_uitgangspunten_wijkcentra-vastgoed.docx…167.06 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.