Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Maar ook voor slachtoffers en daders.

Breda is voor de regio West-Brabant centrumgemeente voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de keten van hulpverlening aan gezinnen waar geweld plaatsvindt is de vrouwenopvang de zwaarste vorm van hulp. Deze wordt pas geboden als vrouwen (al dan niet met kinderen) hun huis moeten ontvluchten vanwege de onveilig situatie thuis. In de aanpak van huiselijk geweld richt de gemeente zich de laatste jaren met name op de keten van hulpverlening. De gemeente wil huiselijk geweld veel meer voorkómen, zo vroeg mogelijk signaleren en direct adequate hulp bieden nadat huiselijk geweld gesignaleerd is. Het doel is voorkomen dat gezinnen ontwricht worden en dat alleen vanuit de vrouwenopvang het geweld gestopt kan worden. De aanpak van huiselijk geweld is nog in ontwikkeling en kan nog sterk verbeteren.

De gemeenteraad van Breda heeft 7 februari 2013 het beleidskader ‘Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid’, de aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant vastgesteld. 

Voor vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht bij

11460

11462

Meer informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt begin 2013 van kracht en brengt wijzigingen aan in 14 wetten. Daarmee wordt het gebruik van een meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht voor álle organisaties waar beroepskrachten geconfronteerd kunnen worden met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is een basismodel meldcode beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De gemeente kan ondersteuning aanbieden bij het opstellen of implementeren van de meldcode.

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op de website van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.