mensen op straat

Subsidieloket

Het Subsidieloket is voor iedereen die subsidie bij de Gemeente Breda wil aanvragen op het gebied van het sociaal domein, cultuur, evenementen, amateurkunst, monumenten, sport, heemkundige en historische musea en stedelijke herdenkingen en plechtigheden. Hier vindt u de informatie en kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Subsidieregister 2017

Hier vindt u het eerste subsidieregister 2017 met alle tot nu toe toegekende en (deels) afgewezen subsidieaanvragen. Dit register zal ieder kwartaal worden bijgewerkt.

Subsidieregister 2017

Aanvraagformulieren 2017

Een aanvraag voor 2017 indienen.

Subsidiejaar 2017

Andere werkwijze van subsidiëren binnen het sociaal domein

Met de vaststelling van 'Breda Doet, samen verder!' is er een andere werkwijze voor het subsidiëren van activiteiten op het sociale domein. Op deze plek vindt u geen ‘subsidie-uitvraag’ meer zoals u gewend was. U kunt ook niet meer ‘zomaar’ een subsidievraag bij ons indienen. Voortaan vragen wij van partijen elkaar op te zoeken en samen te bespreken hoe en waarmee ze het beste een bijdrage kunnen leveren aan algemene voorzieningen die Bredanaars nodig hebben. Dat gesprek vindt plaats aan ‘thematafels’ en in ‘wijkplatforms’.

Wanneer u activiteiten verricht die bijdragen aan een goede sociale basis in Breda (de zogenoemde algemene voorzieningen, voor iedereen toegankelijk), dan bent u welkom om mee te praten aan de thematafel die daar het beste bij past.

Iedereen mag meedoen met deze nieuwe werkwijze. Daarom hebben we ook enkele spelregels op papier gezet voor zowel de thematafels als de wijkplatforms.

Update Thematafels

Voor de thematafels Breda Beweegt, Een Veilig Thuis, Regio Breda Vangt Op en Zorg voor Elkaar Breda zijn er uitvoeringsplannen binnen het vastgestelde subsidieplafond aangeleverd binnen de gestelde termijn. Complimenten voor de deelnemers voor het in gezamenlijkheid bereiken van deze mijlpaal! Deze uitvoeringsplannen zullen worden uitgewerkt in individuele subsidiebeschikkingen welke uiterlijk 18 november zullen worden verzonden.

Voor de thematafels Breda Leert, Breda aan de Slag en Opgroeien gaat, met het niet zijn ingediend van de uitvoeringsplannen (passend binnen het vastgestelde subsidieplafond), de volgende procedure van start:

  • Iedere organisatie krijgt de mogelijkheid om individueel een aanvraag in te dienen. Dit op basis van het aanvraagformulier. De aanvraag is voorzien van een helder projectplan waarin per doelstelling van de thematafel (waar u aan hebt deelgenomen) uw activiteiten worden aangegeven. Daarnaast is een heldere begroting ook van belang.
  • De subsidie kan worden aangevraagd voor het jaar 2017.
  • Het aanvraagformulier dient uiterlijk 4 november 2016 te zijn ingestuurd naar subsidieloket@breda.nl of Gemeente Breda, t.a.v. Subsidieloket, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
  • Uiterlijk 16 december 2016 zullen de beschikkingen worden verzonden.

Wijkplatforms

Om voor een wijksubsidie in aanmerking te komen, legt u uw initiatief in eerste instantie ter advisering voor aan het wijkplatform van uw wijk. Het wijkplatform bestaat uit een netwerk van mensen die in uw wijk wonen of werken. Zij kennen de wijk goed en bespreken samen met u of er voldoende draagvlak is voor uw activiteit, in welke mate het bijdraagt aan het versterken van de leefbaarheid van de wijk en wat er nodig is om uw activiteit(en) te laten slagen. Meer informatie en aanmelden voor een wijkplatform

Meer informatie over het kader ‘Breda Doet, samen verder!’ en de nieuwe aanpak ‘Aan tafel!’. Op de website www.mensbreda.nl vindt u informatie over de thematafels en de wijkplatforms, onder andere over aanmelding bij een thematafel en contactgegevens van onze wijkmanagers.

Aanpak overige subsidieaanvragen

Naast de activiteiten onder 'Breda Doet, samen verder! zijn er nog vele activiteiten waarvoor een bijdrage aan de Gemeente Breda kan worden gevraagd. Dit zijn activiteiten op het gebied van het sociaal domein, cultuur, evenementen, amateurkunst, monumenten, sport, heemkundige en historische musea en stedelijke herdenkingen en plechtigheden.

Subsidieregels in Breda

Waar samengewerkt wordt, zijn ook afspraken nodig. Weten waar we met elkaar aan toe zijn, welke regels er gelden, welke budgetten beschikbaar zijn en welke formulieren nodig zijn. Als formele basis voor subsidieaanvragen heeft het college van burgemeester en wethouders de 'Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017' vastgesteld.  Ook heeft het college besloten hoeveel geld beschikbaar is voor de doelen waaraan de thematafels en de wijkplatforms werken en tevens voor de subsidies niet behorende tot Breda Doet. Hiervoor zijn subsidieplafonds vastgesteld.

Voor algemene vragen inzake het subsidiedieproces kunt u terecht bij subsidieloket@breda.nl.

Relevante informatie voor een subsidieaanvraag

Relevante informatie voor een subsidieaanvraag

Subsidie voor investeringen in duurzaamheid sportaccommodaties

Subsidie voor investeringen in duurzaamheid sportaccommodaties

Subsidiejaar 2016

Alle informatie over subsidiejaar 2016

Informatie over eerdere subsidiejaren vindt u op de archiefwebsite

Bijlagentabel
BijlageGrootte
Subsidieplafonds 2017 en 2018 versie 7.pdf…202.94 KB
20170130_subsidieregister_2017.pdf…243.52 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Relevante informatie voor een subsidieaanvraag

Subsidiejaar 2016

mensen