Definitief ANTEA rapport zuidelijke rondweg beschikbaar

Publicatiedatum: 
12 sep 2019

In de afgelopen periode is samen met omwonenden van de zuidelijke rondweg een intensief traject doorlopen over de zuidelijke rondweg (ZRW). Eén van de onderdelen van dit traject was de opdracht aan onderzoeksbureau Anteagroup om onderzoek te doen naar de verkeerssituatie en te kijken naar mogelijke maatregelen op korte, middellange en lange termijn. In de periode van september 2018 tot de zomer 2019 is dit onderzoek uitgevoerd en hebben verschillende bewonersoverleggen plaatsgevonden. Dit traject is inmiddels afgerond. De gemeente heeft de eindrapportage 'Zuidelijke Rondweg Breda' ontvangen.

Resultaten onderzoek

De zuidelijke rondweg is 1 van de 2 belangrijkste stedelijke hoofdwegen van Breda. Deze is bedoeld voor het bundelen en afwikkelen van het stedelijk verkeer. De verkeersintensiteit op deze weg is daarom hoog. In het onderzoek van Anteagroup is met behulp van een microsimulatie en verkeersmodelstudies onderzocht hoe robuust de verkeersafwikkeling op de ZRW is. Uit dit onderzoek is gebleken dat het verkeer op de ZRW tot 2030 weliswaar nog licht zal toenemen, maar dat de verbreding van de A58 ook zal leiden tot een afname van het verkeer op de ZRW. Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat dat de in de zomer van 2019 uitgevoerde verkeersmaatregelen voor een langere periode dan eerder was verwacht, geschikt zijn. De verwachting is dan ook dat in de komende 10 jaar geen aanvullende infrastructurele wijzigingen nodig zijn.

Leefbaarheid

In het onderzoek, tijdens het participatietraject en tijdens de raadsbijeenkomst op 23 mei 2019, is veelvuldig aandacht gevraagd voor de leefbaarheid langs de ZRW. De gemeente vindt het belangrijk de leefbaarheid voor de aanwonenden van de ZRW te verbeteren. Daarom heeft Antea verschillende leefbaarheidsmaatregelen onderzocht en van reactie voorzien. Uit dit onderzoek is gebleken dat een aantal maatregelen een goede bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid.

Groener en veiliger

De gemeente stelt voor de tunnelbak ter hoogte van de Ginnekenweg te vergroenen en de haag langs de Franklin Rooseveltlaan te verbeteren. Hiermee wordt er een groene uitstraling voor de omwonenden gecreëerd. Ook verwacht de gemeente dat dit voor geluidsreductie kan zorgen. Daarnaast wordt voorgesteld maatregelen te nemen ten behoeve van de snelheidsreductie waardoor er minder uitstoot en geluid geproduceerd wordt. Dit wordt gedaan door het aanpassen van het wegbeeld vanaf de kruising Diaconesseweg waardoor de overgang van 70 km/u naar 50 km/u duidelijker zichtbaar wordt. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad wordt verzocht voor deze leefbaarheidsmaatregelen € 950.000 beschikbaar te stellen.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie