Concept Erfgoedvisie 'Grondstof voor de toekomst' ter inzage

Publicatiedatum: 
23 apr 2019
Breda is de negende stad van Nederland en is een stad met vele kwaliteiten en grote ambities. Ambities om nog meer kwaliteit aan de stad toe te voegen. Ons erfgoed speelt daarin een belangrijke rol.

Om die reden is er hard gewerkt aan een vernieuwde Erfgoedvisie voor Breda met de titel: 'Grondstof voor de toekomst'. Deze concept visie is door het college van B&W vastgesteld en ligt nu ter inzage.

De Collectie Breda

Bredaas erfgoed is een breed begrip, waar veel zaken onder vallen. Om het Verhaal van Breda zo goed mogelijk naar voren te brengen hebben we gezocht naar de verhalen die kenmerkend zijn voor Breda en de eigenheid van Breda laten zien. Het erfgoed, zowel tastbaar als ontastbaar, wat bij die verhalen hoort noemen we de Collectie Breda.

De Erfgoedvisie

Binnen de nieuwe erfgoedvisie is 'De Collectie Breda' het erfgoed van Breda waarop de focus komt te liggen. Vanuit de rijke collectie worden (nieuwe) ambities voor de toekomst geformuleerd en wordt focus aangebracht op onderdelen als beleving, kennis en educatie, beheer, behoud en bescherming van ons erfgoed. Daarbij wordt voortgeborduurd op de resultaten die zijn behaald binnen de vorige nota: Erfgoed in Context. In de hoofdstukken van de erfgoedvisie wordt verteld hoe bewoners en bezoekers van Breda het erfgoed kunnen gaan beleven; wordt uitleg gegeven over de opbouw van erfgoedkennis en de manier waarop die wordt gedeeld. Leest u hoe we zorgdragen voor ons erfgoed en hoe we erfgoed betrekken bij de ruimtelijke (her)ontwikkeling van Breda.

Uw reactie op de Erfgoedvisie is belangrijk

Met de Collectie Breda als kapstok en het Verhaal van Breda als rode draad, sluit de nieuwe erfgoedvisie aan op de focus van de stad. De Collectie Breda onderstreept het Verhaal van Breda en biedt kansen om samen met (culturele en erfgoed)partners bij te dragen aan de ambities van de stad. Deze partners nodigen we uit om de conceptversie van de ‘Erfgoedvisie: Grondstof voor de toekomst’ te lezen en hierop te reageren via een zienswijze.

De concept erfgoedvisie is digitaal te raadplegen

Zienswijzen

Nog tot en met 1 juni 2019 is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

  • digitaal: via de website
  • post: naar het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Breda, postbus 90156, 4800 RH Breda
  • mondeling: maak een afspraak via contact
Wat vindt u van onze website?