Bouw 3 woningen Mr Bierensweg Prinsenbeek

Publicatiedatum: 
14 jan 2020
Bredabericht: Verzoek splitsing perceel huisnr. 56 in 3 kavels. Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

De 3 kavels zijn bedoeld voor de bouw van 3 nieuwe woningen. 

Ingediend plan

De bestaande woning met bijhorende bijgebouwen op het perceel wordt gesloopt. Voor de nieuwe woningen is nog geen ontwerp gemaakt. Hoe de woningen er architectonisch uit komen te zien is dus nog niet bekend. Het bestemmingsplan stelt regels over de situering en de maximale omvang van de vrijstaande woningen en de bijgebouwen. Door 2 woningen op 15 meter afstand van de Meester Bierensweg te plaatsen en één woning op 9 meter blijft de openheid en grote onbebouwde voortuinzone behouden. Deze voorgevelrooilijn waar de woningen in gebouwd moeten worden is in het bestemmingsplan vastgelegd. De afstand tussen de woningen onderling is minimaal 10 meter. De afstand tussen de buitenste woningen en naastgelegen percelen is minimaal 8 meter. De goothoogte van de woningen mag maximaal 7 meter zijn en de maximale nokhoogte 11 meter.

Nieuw bestemmingsplan

In het nu nog geldende bestemmingsplan ‘Steenakker’ heeft de locatie de bestemming ‘Wonen’. Binnen deze bestemming is vastgelegd dat het bestaand aantal woningen niet mag worden vermeerderd. Daarmee is de bouw van 3 woningen op het perceel niet toegestaan. De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan ’Steenakker, Meester Bierensweg 56’.  

Ontheffing Wet Geluidhinder

De nieuwe woningen wkomen nabij de Meester Bierensweg, de A-16 en de spoorwegen: HSL, Roosendaal-Breda en Dordrecht-Breda. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van deze (spoor-)wegen er voor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de nieuwe woningen wordt overschreden. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd.

Plannen inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde (als bijlage bij de regels van het bestemmingsplan gevoegd) zijn van 17 januari 2020 tot en met 27 februari 2020 digitaal te raadplegen via de website RuimtelijkePlannen.nl.   

Zienswijzen

Van 17 januari 2020 tot en met 27 februari 2020 kunt u een zienswijze indienen.

Schriftelijk

  • digitaal:
    met DigiD
    voor bedrijven: eHerkenning
  • post: Gemeenteraad Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
  • zienswijze specifiek tegen het besluit hogere waarde:  college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Mondeling

Maak een afspraak via contact.

Uw Reactie
Uw Reactie