Begroting Breda 2019

Publicatiedatum: 
26 sep 2018
Deze eerste begroting geeft als overall beeld dat we voor 2019 waar kunnen maken wat we hebben afgesproken in ons Bestuursakkoord Lef en Liefde.

 De volledige begroting staat op de website HetgeldvanBreda.nl.

Passende zorg

Zorg moet betaalbaar en beschikbaar blijven. De budgetten voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie staan onder druk. Tegelijkertijd neemt het aantal Bredanaars dat behoefte heeft aan zorg en ondersteuning toe en wordt hun vraag complexer. Samen met onze partners zetten we alle zeilen bij om deze taken betaalbaar en beschikbaar te houden. De focus blijft op preventie. We gaan daarbij uit van eigen verantwoordelijkheid en eigen regie. Vóór 2021 moeten de structurele tekorten zijn weggewerkt. We zoeken naar oplossingen die zo min mogelijk merkbaar en voelbaar zijn voor onze inwoners. Tegelijkertijd maken we ons er bij het Rijk hard voor dat de budgetten worden verhoogd.

Meer woningen

In 4 jaar tijd bouwen we 6.000 woningen. Daartoe werken we actief samen met corporaties en ontwikkelaars en gaan we versnellen. Vanaf 2019 zien we meer hijskranen in de stad om de grootstedelijke ambities waar te maken, vooral in de omgeving van Drie Hoefijzers Noord en het station. Bestemmingsplanprocedures starten in het Havenkwartier. Verder heeft het college in 2019 concrete afspraken met corporaties over sneller tot sociale woningbouw te komen.

Meer werk

Werken loont. En de economie trekt aan. Dat betekent meer mensen aan het werk, zodat de teller in de bijstand met 500 omlaag gaat. Voor armoede en schuldhulpverlening komt er in 2019 een nieuw beleidsplan om het aantal inwoners dat in armoede leeft terug te dringen.

Een greep uit de plannen voor 2019

 • Er wordt € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); onder andere op de aanpak dementie, voorkomen van wachtlijsten bij de Wmo, extra ondersteuning voor mantelzorg.
 • Daarnaast wordt € 0,1 miljoen uitgetrokken om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.
 • We investeren € 0,2 miljoen in het toegankelijk maken van de openbare ruimte (binnenstad) van evenementen en van voorzieningen.
 • In 2019 is € 2 miljoen extra beschikbaar voor de realisatie van extra hectares bedrijventerreinen, het ontwikkelen van een economische visie, meer accountmanagers en acquisiteurs, de Breda-ficaten en de aanpak van taal en laaggeletterdheid.
 • Bredanaars krijgen extra afvalpasjes en de gemeente gaat in de zomer vaker GFT afval ophalen.
 • Er is jaarlijks €100.000 voor extra sport- en beweegplekken in de openbare ruimte.
 • De gemeente start met wijkenergieplannen, samen met bewoners, scholen en bedrijven.
 • De Bredase binnenstad krijgt ook in 2019 prioriteit. Er komen een nieuwe economische visie en een detailhandelsnota.
 • Er is aandacht voor bereikbaarheid van, naar en in de stad en voor de parkeerdruk in de wijken rondom de binnenstad.
 • Met nieuw cultuur- en erfgoedbeleid blijft het college investeren in onder andere ook de binnenstad.
 • Het college trekt voor 2019 € 2,1 miljoen extra uit voor de openbare ruimte.
 • Er komen 9 nieuwe projecten voor buurtpreventie voor meer veiligheid en sociale verbondenheid in de Bredase buurten.
 • De Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor eigenaren van woningen daalt met 1%. De riool- en afvalstoffenheffing ontwikkelen zich in lijn met de landelijke prijsontwikkeling.
 • Onder de noemer Kindvriendelijke stad maakt de gemeente in 2019 samen met kinderen een nieuw Beleidskader Jeugd.
 • In 2019 staat Breda erbij stil dat het 75 jaar geleden is dat Breda en het zuiden van Nederland bevrijd werden. Het is de intentie om nog voor deze herdenking het Generaal Mazcek Memorial te realiseren.

Op 8 november staat de begroting 2019 op de agenda van de gemeenteraad. De volledige begroting staat op de website www.hetgeldvanbreda.nl.

Wat vindt u van onze website?