Bavelselaan

Overzicht en laatste updates over de aanpak riolering, andere infrastructuur en nieuwe inrichting van de Bavelselaan.

Update 1 mei
Ook de werkzaamheden aan het riool en de herinrichting van de Bavelselaan gaan starten. Aannemer KSM uit Breda start hiermee in de week van maandag 14 mei. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Muiderslotstraat. Direct aanwonende ontvangen nog een bewonersbrief over de werkzaamheden.
Dit deel van de Bavelselaan wordt voor ongeveer 4 maanden afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluitingen van de kruising met de Muiderslotstraat en de kruisingen met de Overakkerstraat duren per kruising ongeveer 3/4 weken. Omleidingsroutes worden tijdig met bebording aangegeven

Update 30 maart
De boombakken voor de vleermuizen zijn inmiddels geplaatst in de Allerheiligenweg tot en met de Jorisstraat en tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat.
Inmiddels is de aannemer ook bekend, dit is KSM uit Breda. Zij zullen 9 april gaan starten met de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het trottoir i.v.m. de veiligheid in de Bavelselaan.
De rioolwerkzaamheden starten binnenkort vanaf de Muiderslotstraat. Direct aanwonenden ontvangen hierover nog een bewonersbrief.

Update 28 februari
Het geplande noodzakelijk onderhoud en de kwaliteitsverbetering in de Bavelselaan kan doorgaan.
Op maandag 5 maart 2018 start Boomrooierij Weijtmans met het kappen van de bomen. Op donderdag 1 maart ontvangen de bewoners hierover een Breda bericht met meer informatie.

Update 6 februari
Het trottoir tussen de Allerheiligenweg en de Muiderslotstraat is in slechte staat door wortelopdruk. Nu de noodreperatie is uitgesteld zijn er borden geplaatst om voetgangers hiervoor te waarschuwen.

Update 31 januari
Breda bericht: Noodreparatie aan Bavelselaan eveneens uitgesteld

Eerdere berichten

Breda hecht veel waarde aan haar groene karakter. Tegelijkertijd heeft de gemeente de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle inwoners gebruik kunnen maken van goede infrastructuur (riolering, gas- en waterleiding en andere voorzieningen). In de Bavelselaan zijn de huisaansluitingen op het riool aan vervanging toe. Ook de water- en gasleiding wordt meteen aangepakt. Helaas heeft dat tot gevolg dat in de grond ruimte gemaakt moet worden om dit werk te kunnen uitvoeren. De grote bomen en hun wortels maken dat er geen ruimte is om riool, leidingen en kabels te vervangen. Dit betekent dat de bomen niet kunnen blijven staan. De weg en de stoepen worden opnieuw ingericht omdat hier sprake is van veel wortelopdruk en dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Uiteraard komen er nieuwe bomen terug.

Definitief ontwerp Bavelselaan (tussen Allerheiligenweg en Muiderslotstraat)

De aanpak van riolering, andere infrastructuur en de wensen van bewoners maakten het nodig om een ontwerp voor de nieuwe inrichting te maken. Voorop staat het zoveel mogelijk behouden van de eenheid en het groene karakter van de laan. In het ontwerp is rekening gehouden met onder andere veiligheid, parkeren, toegankelijkheid en openbare verlichting. Een definitief ontwerp is gemaakt in april 2015. Dit was het resultaat van intensief overleg met een projectteam, diversen partijen, bewoners en de wijkraad. En er zijn in deze periode ook enkele onderzoeken gericht op de flora en fauna, en de haalbaarheid uitgevoerd.

Onderzoek en maatregelen vleermuizen

In 2016 heeft de gemeente, op advies van een extern bureau, de maatregelen genomen die nodig zijn om de in het wild levende vleermuizen nog beter te beschermen. De maatregelen worden uitgevoerd volgens de regels van de Flora- en faunawet. Op basis van dat advies zal de gemeente de herinrichting in 4 fasen uitvoeren en (tijdelijke) boombakken plaatsen. In 2016 zijn 5 vleermuiskasten geplaatst. Een externe deskundige ondersteunt de gemeente en monitort de komende periode de situatie van de dwergvleermuizen en andere dieren. De vleermuizen zijn actief van 1 april tot 15 oktober. Wanneer in een deel van de Bavelselaan de bomen zijn gekapt en nog geen nieuwe bomen zijn geplant, dan worden de (tijdelijke) boombakken ingezet.