Bavelselaan

Overzicht en laatste updates over de aanpak riolering, andere infrastructuur en nieuwe inrichting van de Bavelselaan.

Update 22 maart
De kap van bomen in de Bavelselaan die gepland was op dinsdag 19 maart, gaat voorlopig niet door. Het gaat om de bomen tussen de Brigidastraat / Valentijnlaan en de Overakkerstraat.

De Omgevingsdienst Brabant Noord heeft besloten dat ze de nieuwe aanvraag ‘ontheffing Wet natuurbescherming’ niet behandelt. Het is nodig om de bomen te kappen om het groot onderhoud mogelijk te maken.
Bij de nieuwe aanvraag is actueel ecologisch onderzoek nodig. Het kost minimaal 7 maanden om dit uit te voeren en dat is alleen mogelijk in een periode dat de vleermuizen actief zijn (tussen april en oktober). De omgevingsdienst oordeelt op basis van het nieuwe onderzoek wanneer de kap van de bomen mag doorgaan.
De verwachting is dat de kap in de Bavelselaan tussen de Brigidastraat / Valentijnlaan en de Overakkerstraat in februari 2020 kan gebeuren. Het groot onderhoud start hierna. Het werk zal dan in de loop van 2021 gereed zijn.

Voor de bewoners van de Bavelselaan blijft de veiligheid en toegankelijkheid van de straat gewaarborgd. De gemeente voert nu tijdelijk onderhoud uit aan de bomen, verharding en riolering. Het groot onderhoud in het overige deel van de Bavelselaan verloopt voorspoedig.

Op 22 maart ontvangen de bewoners hierover een Breda Bericht met meer informatie.

Update 19 maart
De kapwerkzaamheden in de Bavelselaan tussen de Brigidastraat / Valentijnslaan en de Overakkerstraat die voor dinsdag 19 maart gepland stonden zijn niet doorgezet. Dat betekent dat het groot onderhoud voor dit deel van de Bavelselaan tot nader order niet plaats kan vinden.

De Omgevingsdienst Noord Brabant ziet de kap van de bomen in strijd met de Wet natuurbescherming, omdat de geldigheidsduur van het aangeleverde ecologische rapport ter discussie staat. De gemeente onderzoekt nu wat dit betekent voor het vervolg. De herinrichtingswerkzaamheden gaan wel gewoon door in de rest van de Bavelselaan.

Zodra er meer bekend is over de werkzaamheden tussen de Brigidastraat / Valentijnslaan en de Overakkerstraat wordt u hier over geïnformeerd.

Update 13 maart
Dinsdag 19 maart worden de bomen gekapt tussen de Valentijnstraat/Brigidastraat en de Overakkerstraat. Dit zijn de laatste bomen behorende binnen het project herinrichting Bavelselaan.

Er zijn vanmorgen informatieborden geplaatst in de straat.

Update 10 januari
Donderdag 17 januari worden de bomen tussen de Jorisstraat en de Valentijn/Brigidastraat (en rondom de kruising Valentijnlaan/Brigidastraat) gekapt. Hier worden in het begin van week 3 informatieborden over geplaatst in de straat.

Update 12 november
Op 11 november is er een waterleiding gesprongen op het kruispunt Bavelselaan/Muiderslotstraat. Gevolg is dat er ook een gasleiding is gesprongen, en een deel van de weg is hierdoor weggezakt. De situatie is onder controle, werkzaamheden duren zeker tot en met de ochtend van 13 november. Voor meer informatie neem contact op.

Update 12 oktober
De geplande kap van de bomen in sectie 2 en 3 gaat maandag 15 oktober niet door.
De vleermuizen in de wijk zijn nog steeds actief. Dit is langer dan verwacht en komt door de hoge nachttemperaturen.  Zolang de vleermuizen nog actief zijn mogen de bomen nog niet gekapt worden.
Alle aankondigingsborden worden weer verwijderd.

Update 10 oktober

  • Maandag 15 oktober worden alle 52 niet-kapvergunningsplichtige bomen van de Sint Jorisstraat tot aan de Overakkerstraat gekapt. Een aantal bomen waar wel een kapvergunning voor nodig is blijft nog staan. Hier loopt nog een procedure voor bij de Raad van State.
  • Anders dan eerder gecommuniceerd wordt pas 15 oktober gestart aan de rioolwerkzaamheden aan de kruising van de Muiderslotstraat. Dit komt door uitloop van de werkzaamheden aan de Overakkerstraat.
  • 22 oktober starten de werkzaamheden vanaf de Allerheiligenweg. Omwonenden ontvangen hierover nog een Breda bericht.

Update 1 oktober

  • Het eerste deel van de herinrichting van de Bavelselaan is bijna klaar. De nieuwe riolering ligt erin, de leidingen zijn vervangen en de weg is opnieuw bestraat. Deze werkzaamheden worden nu voortgezet vanaf de Allerheiligenweg.
  • Tussen de Muiderslotstraat en Overakkerstraat wordt eind oktober/begin november gestart met de aanplant van de nieuwe bomen. Als dat klaar is geeft dit gedeelte van de straat al een mooie indruk van hoe de rest van de Bavelselaan er uiteindelijk begin 2020 uit gaat zien.
  • 8 oktober gaat de aannemer ook aan de slag op de kruising met de Muiderslotstraat. Hier komt een nieuwe rioolput. Dat is een behoorlijke klus die er voor zorgt dat de kruising ca. 5 weken volledig afgesloten is. Tijdens deze werkzaamheden is de bussluis richting Nieuw Wolfslaar open. De direct omwonenden zijn hierover al geïnformeerd.

Update 1 mei
Ook de werkzaamheden aan het riool en de herinrichting van de Bavelselaan gaan starten. Aannemer KSM uit Breda start hiermee in de week van maandag 14 mei. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Muiderslotstraat. Direct aanwonende ontvangen nog een bewonersbrief over de werkzaamheden.
Dit deel van de Bavelselaan wordt voor ongeveer 4 maanden afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluitingen van de kruising met de Muiderslotstraat en de kruisingen met de Overakkerstraat duren per kruising ongeveer 3/4 weken. Omleidingsroutes worden tijdig met bebording aangegeven

Update 30 maart
De boombakken voor de vleermuizen zijn inmiddels geplaatst in de Allerheiligenweg tot en met de Jorisstraat en tussen de Overakkerstraat en de Muiderslotstraat.
Inmiddels is de aannemer ook bekend, dit is KSM uit Breda. De aannemer zal 9 april starten met de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het trottoir in verband met de veiligheid in de Bavelselaan.
De rioolwerkzaamheden starten binnenkort vanaf de Muiderslotstraat. Direct aanwonenden ontvangen hierover nog een bewonersbrief.

Update 28 februari
Het geplande noodzakelijk onderhoud en de kwaliteitsverbetering in de Bavelselaan kan doorgaan.
Op maandag 5 maart 2018 start Boomrooierij Weijtmans met het kappen van de bomen. Op donderdag 1 maart ontvangen de bewoners hierover een Breda bericht met meer informatie.

Update 6 februari
Het trottoir tussen de Allerheiligenweg en de Muiderslotstraat is in slechte staat door wortelopdruk. Nu de noodreparatie is uitgesteld zijn er borden geplaatst om voetgangers hiervoor te waarschuwen.

Eerdere berichten

Breda hecht veel waarde aan haar groene karakter. Tegelijkertijd heeft de gemeente de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle inwoners gebruik kunnen maken van goede infrastructuur (riolering, gas- en waterleiding en andere voorzieningen). In de Bavelselaan zijn de huisaansluitingen op het riool aan vervanging toe. Ook de water- en gasleiding wordt meteen aangepakt. Helaas heeft dat tot gevolg dat in de grond ruimte gemaakt moet worden om dit werk te kunnen uitvoeren. De grote bomen en hun wortels maken dat er geen ruimte is om riool, leidingen en kabels te vervangen. Dit betekent dat de bomen niet kunnen blijven staan. De weg en de stoepen worden opnieuw ingericht omdat hier sprake is van veel wortelopdruk en dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Uiteraard komen er nieuwe bomen terug.

Definitief ontwerp Bavelselaan (tussen Allerheiligenweg en Muiderslotstraat)

De aanpak van riolering, andere infrastructuur en de wensen van bewoners maakten het nodig om een ontwerp voor de nieuwe inrichting te maken. Voorop staat het zoveel mogelijk behouden van de eenheid en het groene karakter van de laan. In het ontwerp is rekening gehouden met onder andere veiligheid, parkeren, toegankelijkheid en openbare verlichting. Een definitief ontwerp is gemaakt in april 2015. Dit was het resultaat van intensief overleg met een projectteam, diversen partijen, bewoners en de wijkraad. En er zijn in deze periode ook enkele onderzoeken gericht op de flora en fauna, en de haalbaarheid uitgevoerd.

Onderzoek en maatregelen vleermuizen

In 2016 heeft de gemeente, op advies van een extern bureau, de maatregelen genomen die nodig zijn om de in het wild levende vleermuizen nog beter te beschermen. De maatregelen worden uitgevoerd volgens de regels van de Flora- en faunawet. Op basis van dat advies zal de gemeente de herinrichting in 4 fasen uitvoeren en (tijdelijke) boombakken plaatsen. In 2016 zijn 5 vleermuiskasten geplaatst. Een externe deskundige ondersteunt de gemeente en monitort de komende periode de situatie van de dwergvleermuizen en andere dieren. De vleermuizen zijn actief van 1 april tot 15 oktober. Wanneer in een deel van de Bavelselaan de bomen zijn gekapt en nog geen nieuwe bomen zijn geplant, dan worden de (tijdelijke) boombakken ingezet.

Wat vindt u van onze website?