Aanpak parkeren Belcrum

Het College van burgemeester en wethouders gaat op 1 maart 2019 in Belcrum Noord het vergunningparkeren invoeren voor bewoners en betaald parkeren voor bezoekers. Hiermee wordt het parkeerprobleem opgelost en blijft de wijk prettig leefbaar en bereikbaar. Het gebied Belcrum Noord is in één keer aangewezen in het besluit van de gemeenteraad op 11 oktober 2018.

Update 6 februari 2019

Vanaf 1 maart 2019 controleert de gemeente strenger op ‘fout parkeren’ aan de Crogtdijk. Aan de kant van de huizen zijn geen parkeerplaatsen en mogen auto's niet parkeren. Vanaf 1 maart geldt betaald parkeren (gereguleerd parkeren) in de hele Belcrum. De gemeente gaat dan handhaven op betaald parkeren en parkeervergunningen.
Breda bericht 6 februari

Update 3 januari 2019

Inloopbijeenkomst gereguleerd parkeren Belcrum-Noord

Bewoners van Belcrum-Noord hebben een uitnodiging ontvangen voor een inloopbijeenkomst op maandag 14 januari over het invoeren van het parkeersysteem voor gereguleerd parkeren. Het systeem gaat in op 1 maart 2019.

Update 19 december 2018

Maatregelen parkeren Breda Vooruit

In 2019 gaat de gemeente enkele maatregelen uitvoeren om de parkeersituatie van Breda berichtnieuwbouwbewoners van Breda Vooruit te verbeteren. Dit staat in het van 19 december.
Uitgangspunt van deze maatregelen is dat ze geen invloed hebben op de bestaande parkeersituatie. Verder gaat de gemeente de effecten van die maatregelen, het gebruik en de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen monitoren. De resultaten zullen besproken worden aan de nog samen te stellen ‘Parkeertafel Belcrum’.

Het gaat om deze 3 maatregelen voor de bewoners van Breda Vooruit:

1. Parkeerterrein Spoorstraat voor bezoek
Het terrein aan de Spoorstraat (Spoorbuurt-zijde) wordt tot op heden niet of nauwelijks gebruikt en is na een opknapbeurt beschikbaar voor parkeren. In eerste instantie wordt het nu mogelijk voor bewoners van Breda Vooruit om hun bezoek hier met een bezoekersregeling te laten parkeren. Dit is tijdelijk totdat het terrein wordt ontwikkeld. Het bezoekersparkeren is mogelijk vanaf 1 juni 2019.

2. Tweede auto in parkeergarage De Prins
Vanaf 1 maart 2019 is het mogelijk dat bewoners van Breda Vooruit hun 2e auto tegen gereduceerd tarief van € 85,- per maand kunnen parkeren in parkeergarage De Prins.

3. Gebruik parkeerplaatsen Stationslaan
Op 1 juni 2019 worden de parkeerplaatsen aan de Stationslaan tussen Belcrumweg en Terheijdenstraat, met uitzondering van de kiss&ride-plaatsen bij het station, geschikt voor ‘kort betaald’ parkeren. Dit betekent dat deze parkeerplaatsen dan beter beschikbaar zijn voor parkeren van de bezoekers (of klanten) van kantoren of winkels die daar nog worden gerealiseerd en de bestaande bewoners en hun bezoek. De gemeente sluit met deze maatregel aan bij de reguleringstijden van de Belcrum. Op dit moment gaat het om maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur. Buiten deze tijden kan er hier gratis worden geparkeerd.

Meten is weten
In 2019 en volgende jaren gaat de gemeente 2 keer per jaar tellingen uitvoeren om de parkeerdruk in de Belcrum te meten. Aan de hand van die informatie komen de effecten in beeld van ontwikkelingen rondom de wijk. Deze informatie komt op de agenda van de nog in te stellen ‘Parkeertafel Belcrum’. Informatie over het samen te stellen overleg ‘Parkeertafel Belcrum’ ontvangt u in januari 2019.

Update 27 november 2018

Invoeren gereguleerd parkeren Belcrum Noord op 1 maart 2019

De Gemeente Breda gaat het gereguleerd parkeren in Belcrum Noord invoeren op 1 maart 2019. Belcrum Noord is het gebied tussen de Belcrumweg, de Crogtdijk en de Terheijdenseweg. Vanaf die datum is het gereguleerd parkeren in de Belcrum op één en hetzelfde wijze geregeld. Dit levert een bijdrage aan een leefbare en goed bereikbare wijk. Op 1 maart 2019 kan aan de Belcrumweg en de Van Rijckevorselstraat het 1e kwartier gratis worden geparkeerd. Deze maatregel maakt deel uit van het raadsbesluit van 11 oktober jl.

Aanwijzingsbesluit

11 oktober jl. heeft de gemeenteraad de ‘Eerste wijziging van de Verordening Parkeerbelasting Breda 2018’ goedgekeurd. Hierna heeft het college van Burgemeester en Wethouders het Aanwijzingsbesluit genomen. In dit besluit is vastgelegd dat in Belcrum-Noord gereguleerd parkeren gaat gelden. De officiële publicatie van dit besluit is vanaf 28 februari 2019 te vinden op www.overheid.nl. Vanaf 2 maart kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Uitvoeren

De gemeente gaat de komende maanden Belcrum Noord verder inrichten om het gereguleerd parkeren te kunnen invoeren. Denk daarbij onder andere aan het plaatsen van borden langs de toegangswegen van Belcrum en het verbeteren van markeringen van parkeerplaatsen.

pdf Kaart met stratenoverzicht Belcrum (PDF, 556.42 KB)

Toelichting pdf
In de pfd staat een overzicht met  de straten uit de gebieden en informatie over het parkeren met vergunning.

Veelgestelde vragen en antwoorden van bewoners

Update 20 november 2018

De gemeente heeft de afgelopen tijd gewerkt aan maatregelen voor het parkeren van onder andere bezoekers van Breda Vooruit. Dit staat ook in het Breda bericht van 24 mei aangegeven. De maatregelen zijn bijna gereed en de direct betrokken bewoners vanuit de ‘oudbouw’ en ‘nieuwbouw’ ontvangen medio december 2018 een uitnodiging voor een gesprek over dit onderwerp. Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden, ontvangen alle bewoners van Belcrum een Breda bericht.

Update 9 november 2018

In de week van 12 november past de gemeente de borden aan die de 8 laad- en losplaatsen aangeven aan de Stationslaan in de omgeving van Breda Vooruit. Vanaf dat moment kunnen bezoekers gebruik maken van deze plaatsen voor (lang)parkeren tussen 20.00 uur en 9.00 uur de volgende ochtend. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel totdat betaald parkeren wordt ingevoerd. Het verkeersbesluit ‘Aanpassing laad- en losplaatsen Stationslaan’ is te vinden op www.overheid.nl

Update 3 oktober 2018

De behandeling in de raad van de Eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen Breda 2018’ vraagt meer tijd dan was voorzien. Op 11 oktober gaat de raad hierover opnieuw in debat. Als de raad de verordening dan goedkeurt, kan het college de definitieve gebieden in Belcrum-Noord aanwijzen waar gereguleerd parkeren wordt ingevoerd. Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat de gemeente het gereguleerd parkeren het eerste kwartaal van 2019 kan invoeren.

Update 17 september 2018

Op donderdag 20 september behandelt de gemeenteraad het voorstel ‘Eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen Breda 2018’. Dit voorstel gaat onder andere over de eerste 15 minuten gratis parkeren aan de Belcrumweg en de Van Rijckevorselstraat’. Het College van burgemeester en wethouders stelt voor dit in te voeren gelijktijdig met het invoeren van parkeerregulering voor Belcrum Noord. 
Meer informatie over de agenda en vergaderstukken van de gemeenteraad.

Update 24 augustus 2018

De eerste 15 minuten gratis parkeren aan de Belcrumweg en Van Rijckevorselstraat bij invoering van parkeerregulering. Dit gaat het College van burgemeester en wethouders aan de raad voorstellen. Dit is vastgesteld in de vergadering van 13 augustus. De behandeldatum van de gemeenteraad is nog niet bekend.

Update 18 juni 2018

Op 18 juni hebben de bewoners in het bezit van een parkeerplaats op eigen terrein (POET) een informatiebrief ontvangen. Daarin staat dat deze bewoners geen basisvergunning kunnen aanvragen voor de 1e auto. Wel kunnen zij een jaarvergunning

Wilt u het voorstel ontvangen neem dan contact op met de Gemeente onder vermelding van 'Voorstel aanpak parkeren Belcrum noord'.

Update 3 mei 2018

De Gemeente werkt een voorstel uit dat zoveel mogelijk aansluit bij de afspraken die gelden in de rest van de wijk Belcrum. Als het voorstel klaar is, wordt het besproken met de bewoners tijdens een inloopavond. Daarna beslist het College van burgemeester en wethouders over het voorstel. De planning is om het gereguleerd parkeren in december 2018 in te voeren. Bewoners krijgen in het najaar tijdig informatie over het aanvragen van een parkeervergunning en de inrichting van het gebied.

Het voorstel bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • de parkeerdagen en tijden
  • het uurtarief
  • het parkeergebied en de inrichting daarvan (o.a. waar automaten komen)
  • de maximale parkeerduur

Bredaberichten

Wat vindt u van onze website?