Aanpak parkeren Belcrum

Op 1 maart 2019 is in Belcrum Noord het vergunningparkeren ingevoerd voor bewoners en betaald parkeren voor bezoekers. Hiermee wordt het parkeerprobleem opgelost en blijft de wijk prettig leefbaar en bereikbaar. Het gebied Belcrum Noord is in één keer aangewezen in het besluit van de gemeenteraad op 11 oktober 2018.

Update 10 april 2019

Maatregelen Breda Vooruit

Vanaf 1 juni 2019 gelden 2 maatregelen voor de bewoners en bezoekers van Breda Vooruit. Deze maatregelen dragen bij aan een betere parkeersituatie. Het besluit staat sinds 23 april op de website van Overheid.nl.

1. Spoorstraat

  • Bewoners van Breda Vooruit kunnen vanaf 1 juni gebruik maken van een bezoekersregeling voor het parkeerterrein aan de Spoorstraat.
  • Bewoners van Breda Vooruit ontvangen informatie van het Parkeerbedrijf over het aanvragen van een bezoekersregeling. Deze mogelijkheid is tijdelijk totdat het terrein wordt ontwikkeld.

2. Stationslaan

  • De parkeerplaatsen Stationslaan, tussen Belcrumweg en Terheijdenstraat, worden geschikt voor ‘kort betaald parkeren' tot maximaal 30 minuten. Met uitzondering van de kiss&ride-plaatsen bij het station.
  • Dit geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur.
  • Buiten deze tijden is het gratis.
  • De parkeerplaatsen zijn zo beter beschikbaar voor (toekomstige) bezoekers (of klanten) van kantoren of winkels en de huidige bewoners en hun bezoek.

De derde maatregel is al ingevoerd: mogelijkheid om voor een tweede auto een voordeliger abonnement voor parkeergarage De Prins af te sluiten.

Aanwijzingsbesluiten

Voor de maatregelen op het parkeerterrein aan de Spoorstraat en de veranderingen aan de Stationslaan zijn de aanwijzingsbesluiten Parkeren en Parkeerbelastingen aangepast. De publicatie staat sinds 23 april op website van Overheid.nl. Het is mogelijk om binnen 6 weken na 1 juni bezwaar te maken tegen deze besluiten. Het verkeersbesluit voor de tijdelijke maatregel voor de laad- en losplaatsen wordt ingetrokken.

Update 27 februari 2019

Parkeertafel Belcrum

Bewoners en ondernemers van Belcrum kunnen zich tot 15 maart aanmelden als ze belangstelling hebben om deel te nemen aan een Parkeertafel. Alle betrokkenen vinden het belangrijk om nauwgezet te volgen hoe het parkeren in Belcrum zich ontwikkelt. Aan de Parkeertafel bespreken de deelnemers de resultaten van parkeertellingen en hun ervaringen. Het is de bedoeling de Parkeertafel in ieder geval in 2019 en 2020 te organiseren. De gemeente gebruikt de informatie van de Parkeertafel om een zo duidelijk mogelijk, gezamenlijk beeld te krijgen van de parkeersituatie, informatie te verzamelen voor eventuele aanpassingen van de parkeersituatie en informatie te verzamelen over de parkeersituatie van nieuwe ontwikkelingen. Zie ook het Breda bericht van 27 februari 2019.

Update 6 februari 2019

Vanaf 1 maart 2019 controleert de gemeente strenger aan de Crogtdijk. Aan de kant van de huizen zijn geen parkeerplaatsen, hier mag dan ook niet geparkeerd worden. Vanaf 1 maart geldt betaald parkeren (gereguleerd parkeren) in de hele Belcrum. De gemeente gaat dan handhaven.

Update 3 januari 2019

Inloopbijeenkomst Belcrum-Noord

Bewoners van Belcrum-Noord hebben een uitnodiging ontvangen voor een inloopbijeenkomst op maandag 14 januari over het invoeren van het parkeersysteem dat ingaat op 1 maart 2019.

Update 19 december 2018

Maatregelen Breda Vooruit

In 2019 gaat de gemeente enkele maatregelen uitvoeren om de parkeersituatie van nieuwbouwbewoners van Breda Vooruit te verbeteren.
Uitgangspunt van deze maatregelen is dat ze geen invloed hebben op de bestaande parkeersituatie. Verder gaat de gemeente de effecten van die maatregelen, het gebruik en de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen monitoren. De resultaten zullen besproken worden aan de nog samen te stellen ‘Parkeertafel Belcrum’.

Het gaat om deze 3 maatregelen voor de bewoners van Breda Vooruit:

1. Parkeerterrein Spoorstraat voor bezoek
Het terrein aan de Spoorstraat (Spoorbuurt-zijde) wordt tot op heden niet of nauwelijks gebruikt en is na een opknapbeurt beschikbaar. In eerste instantie wordt het nu mogelijk voor bewoners van Breda Vooruit om hun bezoek hier met een bezoekersregeling te laten parkeren. Dit is tijdelijk totdat het terrein wordt ontwikkeld. Het bezoekersparkeren is mogelijk vanaf 1 juni 2019.

2. Tweede auto in parkeergarage De Prins
Vanaf 1 maart 2019 is het mogelijk dat bewoners van Breda Vooruit met hun 2e auto tegen gereduceerd tarief van € 85,- per maand terecht kunnen in parkeergarage De Prins.

3. Gebruik parkeerplaatsen Stationslaan
Op 1 juni 2019 worden de parkeerplaatsen aan de Stationslaan tussen Belcrumweg en Terheijdenstraat, met uitzondering van de kiss&ride-plaatsen bij het station, geschikt voor kort betaald parkeren. Dit betekent dat deze parkeerplaatsen dan beter beschikbaar zijn voor bezoekers (of klanten) van kantoren of winkels die daar nog worden gerealiseerd en de bestaande bewoners en hun bezoek. De gemeente sluit met deze maatregel aan bij de reguleringstijden van de Belcrum. Op dit moment gaat het om maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur. Buiten deze tijden is het gratis.

Meten is weten

In 2019 en volgende jaren gaat de gemeente 2 keer per jaar tellingen uitvoeren om de parkeerdruk in de Belcrum te meten. Aan de hand van die informatie komen de effecten in beeld van ontwikkelingen rondom de wijk. Deze informatie komt op de agenda van de nog in te stellen ‘Parkeertafel Belcrum’. Informatie over het samen te stellen overleg ‘Parkeertafel Belcrum’ ontvangt u in januari 2019.

Update 27 november 2018

Invoeren regulering in Belcrum Noord op 1 maart 2019

De Gemeente Breda gaat het gereguleerd parkeren in Belcrum Noord invoeren op 1 maart 2019. Belcrum Noord is het gebied tussen de Belcrumweg, de Crogtdijk en de Terheijdenseweg. Vanaf die datum is het in de Belcrum op één en hetzelfde wijze geregeld. Dit levert een bijdrage aan een leefbare en goed bereikbare wijk. Op 1 maart 2019 mag men aan de Belcrumweg en de Van Rijckevorselstraat het 1e kwartier gratis staan. Deze maatregel maakt deel uit van het raadsbesluit van 11 oktober jl.

Aanwijzingsbesluit

11 oktober jl. heeft de gemeenteraad de ‘Eerste wijziging van de Verordening Parkeerbelasting Breda 2018’ goedgekeurd. Hierna heeft het college van Burgemeester en Wethouders het Aanwijzingsbesluit genomen. In dit besluit is parkeerregulering in Belcrum-Noord vastgelegd. De officiële publicatie van dit besluit is vanaf 28 februari 2019 te vinden op Overheid.nl. Vanaf 2 maart kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Uitvoeren

De gemeente gaat de komende maanden Belcrum Noord verder inrichten om het gereguleerd parkeren te kunnen invoeren. Denk daarbij onder andere aan het plaatsen van borden langs de toegangswegen van Belcrum en het verbeteren van markeringen van parkeerplaatsen.

pdf Kaart met stratenoverzicht Belcrum (PDF, 556.47 KB)

Toelichting pdf
In de pfd staat een overzicht met de straten uit de gebieden en informatie over het parkeren met vergunning.

Veelgestelde vragen en antwoorden van bewoners

Update 20 november 2018

De gemeente heeft de afgelopen tijd gewerkt aan maatregelen voor het parkeren van onder andere bezoekers van Breda Vooruit. De maatregelen zijn bijna gereed en de direct betrokken bewoners vanuit de ‘oudbouw’ en ‘nieuwbouw’ ontvangen medio december 2018 een uitnodiging voor een gesprek over dit onderwerp. Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden, ontvangen alle bewoners van Belcrum een Breda bericht.

Update 9 november 2018

In de week van 12 november past de gemeente de borden aan die de 8 laad- en losplaatsen aangeven aan de Stationslaan in de omgeving van Breda Vooruit. Vanaf dat moment kunnen bezoekers gebruik maken van deze plaatsen voor (lang)parkeren tussen 20.00 uur en 9.00 uur de volgende ochtend. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel totdat betaald parkeren wordt ingevoerd. Het verkeersbesluit ‘Aanpassing laad- en losplaatsen Stationslaan’ is te vinden op www.overheid.nl

Update 3 oktober 2018

De behandeling in de raad van de Eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen Breda 2018’ vraagt meer tijd dan was voorzien. Op 11 oktober gaat de raad hierover opnieuw in debat. Als de raad de verordening dan goedkeurt, kan het college de definitieve gebieden in Belcrum-Noord aanwijzen waar gereguleerd parkeren wordt ingevoerd. Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat de gemeente het gereguleerd parkeren het eerste kwartaal van 2019 kan invoeren.

Update 17 september 2018

Op donderdag 20 september behandelt de gemeenteraad het voorstel ‘Eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen Breda 2018’. Dit voorstel gaat onder andere over de eerste 15 minuten gratis parkeren aan de Belcrumweg en de Van Rijckevorselstraat’. Het College van burgemeester en wethouders stelt voor dit in te voeren gelijktijdig met het invoeren van parkeerregulering voor Belcrum Noord. 
Meer informatie over de agenda en vergaderstukken van de gemeenteraad.

Update 24 augustus 2018

De eerste 15 minuten gratis parkeren aan de Belcrumweg en Van Rijckevorselstraat bij invoering van parkeerregulering. Dit gaat het College van burgemeester en wethouders aan de raad voorstellen. Dit is vastgesteld in de vergadering van 13 augustus. De behandeldatum van de gemeenteraad is nog niet bekend.

Update 18 juni 2018

Op 18 juni hebben de bewoners in het bezit van een parkeerplaats op eigen terrein (POET) een informatiebrief ontvangen. Daarin staat dat deze bewoners geen basisvergunning kunnen aanvragen voor de 1e auto. Wel kunnen zij een jaarvergunning

Wilt u het voorstel ontvangen neem dan contact op met de Gemeente onder vermelding van 'Voorstel aanpak parkeren Belcrum noord'.

Update 3 mei 2018

De Gemeente werkt een voorstel uit dat zoveel mogelijk aansluit bij de afspraken die gelden in de rest van de wijk Belcrum. Als het voorstel klaar is, wordt het besproken met de bewoners tijdens een inloopavond. Daarna beslist het College van burgemeester en wethouders over het voorstel. De planning is om het gereguleerd parkeren in december 2018 in te voeren. Bewoners krijgen in het najaar tijdig informatie over het aanvragen van een parkeervergunning en de inrichting van het gebied.

Het voorstel bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • de parkeerdagen en tijden
  • het uurtarief
  • het parkeergebied en de inrichting daarvan (o.a. waar automaten komen)
  • de maximale parkeerduur

Bredaberichten

Uw Reactie
Uw Reactie