Hondenbelasting

Producten en diensten

Beschrijving

De gemeente heft hondenbelasting van de houders van een of meerdere honden. De opbrengst is voornamelijk bestemd voor kostenbestrijding van aanleg en onderhoud van hondenuitlaatplaatsen en de inzet van hondenwachters.

Voorwaarden

Als u een hond houdt of een hond gaat houden bent u belastingplichtig voor de hondenbelasting. U kunt dus ook hondenbelasting verschuldigd zijn voor een hond die u verzorgt, maar waar u niet de eigenaar van bent. De gemeente maakt o.a. een uitzondering voor blindengeleidehonden. Voor deze honden hoeft u onder voorwaarden geen belasting te betalen.

Voor honden gehouden in een kennel, geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, is gekozen voor een vast bedrag per kennel, het zogenaamde 'kenneltarief', in plaats van een tarief gekoppeld aan het aantal honden.

Het is mogelijk dat in een kennel minder honden worden gehouden dan het aantal waarop het kenneltarief is gebaseerd. Om die reden wordt aan de houder van de kennel de mogelijkheid geboden om te bewijzen dat hij minder honden heeft gehouden waarna het lagere tarief kan worden toegepast.

Aanpak

Als u houder wordt van één of meerdere honden dan moet u binnen veertien dagen na aanschaf aangifte doen. De aangifte dient schriftelijk te gebeuren middels een aanmeldformulier
Na aanmelding van uw hond ontvangt u automatisch een aanslag hondenbelasting. Dit kan enige maanden duren.

Als u uw hond niet heeft aangemeld en er wordt bij controle een hond geconstateerd, dan laat de controleur een aanmeldformulier achter.

Als uw hond overlijdt, of een andere eigenaar krijgt, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan Belastingsamenwerking West-Brabant, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur of via e-mail info@bwbrabant.nl.
Wanneer de hond is afgestaan aan het asiel heeft u meestal een afstandsverklaring. Als de hond is overleden bij de dierenarts dan heeft u een euthanasieverklaring ontvangen. In beide gevallen dient u een kopie van deze verklaring mee te zenden. In geval van een andere eigenaar, vragen wij u om de gegevens van de nieuwe eigenaar.

Afmelding van een hond kan met het afmeldingsformulier dat u kunt downloaden.

Voor het telefonisch aanvragen van een aan- of afmeldformulier belt u met (076) 529 8300 (Belastingsamenwerking West-Brabant). 

De aanslag hondenbelasting wordt opgelegd via het biljet gemeentelijke belastingen. Als u in de loop van het jaar een of meer honden gaat houden moet u belasting betalen vanaf de eerstvolgende hele maand. Als u de hond afmeldt in de loop van het jaar, krijgt u een teruggaaf van de belasting over het aantal hele maanden in dat jaar dat nog niet verstreken is.

Als u verhuist naar een andere gemeente ontvangt u bij inschrijving in het gemeentelijk bevolkingsregister van deze nieuwe gemeente automatisch een teruggaaf van de te veel betaalde hondenbelasting. Voor het houden van onder andere blindengeleidehonden geldt een vrijstelling van de hondenbelasting.

Bij de hondenbelasting wordt geen onderscheid gemaakt naar soort of grootte van de hond. Voor een waakhond of een puppy betaalt u hetzelfde bedrag.

Regelmatig wordt huis-aan-huis gecontroleerd of houders van honden aangifte hebben gedaan en zo ja, of dit van het juiste aantal honden gedaan is. Blijkt uit die controle dat een of meer honden worden gehouden waarvan geen aangifte is gedaan, kan een verhoging van de belasting of zelfs een boete volgen.

Kan ik bezwaar maken tegen de aanslag hondenbelasting?

Als u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk een bezwaarschrift indienen (géén e-mail).

U kunt bezwaar aantekenen tegen de aanslag als u bijvoorbeeld wordt aangeslagen voor een hond waar u geen houder van bent. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen.

Als u - voordat de gemeente uitspraak op uw bezwaarschrift doet - gehoord wilt worden, moet u hier in uw bezwaarschrift om verzoeken.

De wettelijke termijn voor de uitspraak op een bezwaarschrift tegen gemeentelijke belastingen loopt tot het einde van het jaar waarin het bezwaarschrift is ingediend, met een minimum van zes weken.

Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift staat achterop het aanslagbiljet.

Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank Breda in beroep en bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch in hoger beroep gaan. Vervolgens staat cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden open.

Schriftelijk bezwaar tegen de aanslag hondenbelasting

Belastingsamenwerking West-Brabant, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur

Kosten

Tarieven 2015:

  • € 99,36 voor de eerste hond;
  • € 167,28 voor elke volgende hond;
  • € 671,40 per kennel (geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied).

 

Bijzonderheden

Kan ik kwijtschelding krijgen van de hondenbelasting?

Heeft u een laag inkomen (bijvoorbeeld bijstandsniveau) en kunt u de hondenbelasting niet betalen, dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is, als u aan de voorwaarden voldoet, alleen mogelijk voor de eerste hond.

Er is geen maximum aan het aantal honden dat u mag hebben.

Controle op de hondenbelasting

ieder jaar worden in de gemeente (steekproefsgewijs) huishoudens gecontroleerd op het hebben van één of meerdere honden. Ook als u al voor één hond betaalt, wordt er gecontroleerd op een eventuele tweede hond.

Het kan dus zijn dat u onverwachts een controleur aan de deur krijgt. Deze kan zich (op verzoek) legitimeren. Als de controleur een hond aantreft die in onze administratie nog niet bekend is, laat hij een aangifteformulier achter. Dit kan ook gebeuren als er niemand thuis is.

U wordt erop gewezen dat het niet voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte, ingevolge de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan worden gestraft met een bestuurlijke boete.

Gerelateerde wetten

Was deze informatie nuttig voor u?