Winkelen’ in De Donk, ‘zorg en ontmoeten’ bij De Berg

‘Winkelcentrum De Donk ontwikkelen met veel verschillende winkels voor de dagelijkse boodschappen, een grotere supermarkt en woningen met zorg voor zo’n 50 mensen en van Winkelcentrum De Berg een volwaardig ontmoetingscentrum maken van en voor de buurt, met een centraal plein. Dat streeft het college na waarvoor het met de betrokken eigenaren twee intentieovereenkomsten gaat afsluiten en voor deze winkelcentra een haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren.

De zeer globale plannen borduren voort op het rapport van BRO uit begin 2010. Daarin staat dat met de komst van een megasupermarkt bij het Rat Verlegh Stadion vooral winkelcentrum De Berg onder druk komt te staan. Het ligt enigszins geïsoleerd in de wijk, is klein en heeft een gedateerde uitstraling.

De Donk
Met vertegenwoordigers van de eigenaren van dit winkelcentrum, namelijk A.J. Investments, Top Vastgoed en woningbouwvereniging Singelveste, is de afgelopen maanden gesproken over de toekomst. Het rapport van BRO diende daarbij als basis en heeft geleid tot een door partijen gedeelde voorkeur om in te zetten op winkels en zorg.
In hoofdlijnen gaat het om uitbreiding van het winkelcentrum met dagwinkels, nieuwbouw en een grotere supermarkt en de bouw van woningen met zorg voor ongeveer 50 á 60 mensen. Ook de infrastructuur moet worden aangepast. Zo moet de waterpartij worden verlegd, een brug worden gebouwd en parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit gaat ongeveer € 1,5 miljoen kosten.

De Berg
Zorg en ontmoeting staan centraal bij het opknappen van dit winkelcentrum. Dit kan maatschappelijk of cultureel van aard zijn. In de globale plannen wordt De Berg ontwikkeld tot een volwaardig centrum van en voor de buurt. Het doel is dat een centraal plein deel uit gaat maken van het nieuwe centrum. Daarvoor moet de doorgaande weg deels onttrokken worden aan de openbaarheid. De kosten zijn gepland op ongeveer € 600.000.

Haalbaarheid
In beide haalbaarheidsstudies worden verkeer en parkeren, ruimtelijke inpassing en ook welke kosten voor wiens rekening komen onderzocht. Voor ondernemers van beide winkelcentra en uit Tuinzigt komt er een informatiebijeenkomst.
Bedoeling is dat eind 2011 de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend zijn. Mocht blijken dat modernisering haalbaar is, dan worden met de eigenaren realisatieovereenkomsten opgesteld.

De gemeenteraad heeft medio 2009 besloten tot een gebiedsontwikkeling van de Stadionlocatie met detailhandel, waaronder de vestiging van een megasupermarkt van maximaal 6.000 m2. Daarop hebben ondernemers in de winkelcentra in Breda Noordwest hun zorgen kenbaar gemaakt over de toekomstperspectief van hun winkels op buurt- en wijkniveau waarna deze op de politieke agenda zijn gekomen. Effect was dat het college aan BRO de opdracht heeft gegeven om een visie op de winkelstructuur in de Haagse Beemden en Tuinzigt op te stellen.
Op 29 maart bespreekt de Commissie Ruimte de globale plannen voor beide winkelcentra.

Breda, 16 maart 2011